Main Track Accepted Papers

Check The IJCAI-ECAI 2022 FAQ for questions
Filter paper ids, titles, and authors
Long Presentation

#21
The Limits of Morality in Strategic Games
Rui Cao, Pavel Naumov
#42
MotionMixer: MLP-based 3D Human Body Pose Forecasting
Arij Bouazizi, Adrian Holzbock, Ulrich Kressel, Klaus Dietmayer, Vasileios Belagiannis
#68
Towards Resolving Propensity Contradiction in Offline Recommender Learning
Yuta Saito, Masahiro Nomura
#80
“Think Before You Speak”: Improving Multi-Action Dialog Policy by Planning Single-Action Dialogs
Shuo Zhang, Junzhou Zhao, Pinghui Wang, Yu Li, Yi Huang, Junlan Feng
#191
Perceptual Learned Video Compression with Recurrent Conditional GAN
Ren Yang, Radu Timofte, Luc Van Gool
#192
Relational Triple Extraction: One Step is Enough
Yu-Ming Shang, Heyan Huang, Xin Sun, Wei Wei, Xian-Ling Mao
#231
Learning Target-aware Representation for Visual Tracking via Informative Interactions
Mingzhe Guo, Zhipeng Zhang, Heng Fan, Liping Jing, Yilin Lyu, Bing Li, Weiming Hu
#232
To Trust or Not To Trust Prediction Scores for Membership Inference Attacks
Dominik Hintersdorf, Lukas Struppek, Kristian Kersting
#276
Manipulating Elections by Changing Voter Perceptions
Junlin Wu, Andrew Estornell, Lecheng Kong, Yevgeniy Vorobeychik
#341
TinyLight: Adaptive Traffic Signal Control on Devices with Extremely Limited Resources
Dong Xing, Qian Zheng, Qianhui Liu, Gang Pan
#357
Region-level Contrastive and Consistency Learning for Semi-Supervised Semantic Segmentation
Jianrong Zhang, Tianyi Wu, Chuanghao Ding, Hongwei Zhao, Guodong Guo
#361
Time-Constrained Participatory Budgeting Under Uncertain Project Costs
Dorothea Baumeister, Linus Boes, Christian Laußmann
#362
A Smart Trader for Portfolio Management based on Normalizing Flows
Mengyuan Yang, Xiaolin Zheng, Qianqiao Liang, Bing Han, Mengying Zhu
#408
Fusion Label Enhancement for Multi-Label Learning
Xingyu Zhao, Yuexuan An, Ning Xu, Xin Geng
#442
Better Collective Decisions via Uncertainty Reduction
Shiri Alouf-Heffetz, Laurent Bulteau, Edith Elkind, Nimrod Talmon, Nicholas Teh
#443
How Should We Vote? – A Comparison of Voting Systems within Social Networks
Shiri Alouf-Heffetz, Ben Armstrong, Kate Larson, Nimrod Talmon
#465
Beyond the Prototype: Divide-and-conquer Proxies for Few-shot Segmentation
Chunbo Lang, Binfei Tu, Gong Cheng, Junwei Han
#473
Towards Joint Intent Detection and Slot Filling via Higher-order Attention
Dongsheng Chen, Zhiqi Huang, Xian Wu, Shen Ge, Yuexian Zou
#501
Event-driven Video Deblurring via Spatio-Temporal Relation-Aware Network
Chengzhi Cao, Xueyang Fu, Yurui Zhu, Gege Shi, Zheng-Jun Zha
#529
AQT: Adversarial Query Transformers for Domain Adaptive Object Detection
Wei-Jie Huang, Yu-Lin Lu, Shih-Yao Lin, Yusheng Xie, Yen-Yu Lin
#566
EditSinger: Zero-Shot Text-Based Singing Voice Editing System with Diverse Prosody Modeling
Lichao Zhang, Zhou Zhao, Yi Ren, Liqun Deng
#580
DictBERT: Dictionary Description Knowledge Enhanced Language Model Pre-training via Contrastive Learning
Qianglong Chen, Feng-Lin Li, Guohai Xu, Ming Yan, Ji Zhang, Yin Zhang
#636
Fixed-Budget Best-Arm Identification in Structured Bandits
MohammadJavad Azizi, Branislav Kveton, Mohammad Ghavamzadeh
#685
JueWu-MC: Playing Minecraft with Sample-efficient Hierarchical Reinforcement Learning
Zichuan Lin, Junyou Li, Jianing Shi, Deheng Ye, Qiang Fu, Wei Yang
#717
ER-SAN: Enhanced-Adaptive Relation Self-Attention Network for Image Captioning
Jingyu Li, Zhendong Mao, Shancheng Fang, Hao Li
#760
Data-Efficient Backdoor Attacks
Pengfei Xia, Ziqiang Li, Wei Zhang, Bin Li
#778
Learning Label Initialization for Time-Dependent Harmonic Extension.
Amitoz AZAD
#822
A Simple yet Effective Method for Graph Classification
Junran Wu, Shangzhe Li, Jianhao Li, Yicheng Pan, Ke Xu
#845
Robust Interpretable Text Classification against Spurious Correlations Using AND-rules with Negation
Rohan Yadav, Lei Jiao, Ole-Christoffer Granmo, Morten Goodwin
#919
Towards Universal Backward-Compatible Representation Learning
Binjie Zhang, Yixiao Ge, Yantao Shen, Shupeng Su, Fanzi Wu, Chun Yuan, Xuyuan Xu, Yexin Wang, Ying Shan
#925
RePre: Improving Self-Supervised Vision Transformer with Reconstructive Pre-training
Luya Wang, Feng Liang, Yangguang Li, Honggang Zhang, Wanli Ouyang, Jing Shao
#928
Automated Program Analysis: Revisiting Precondition Inference through Constraint Acquisition
Grégoire Menguy, Sébastien Bardin, Nadjib Lazaar, Arnaud Gotlieb
#942
Anomaly Detection by Leveraging Incomplete Anomalous Knowledge with Anomaly-Aware Bidirectional GANs
Bowen Tian, Qinliang Su, Jian Yin
#961
Subgraph Neighboring Relations Infomax for Inductive Link Prediction on Knowledge Graphs
Xiaohan Xu, Peng Zhang, Yongquan He, Chengpeng Chao, Chaoyang Yan
#975
Limits and Possibilities of Forgetting in Abstract Argumentation
Ringo Baumann, Matti Berthold
#1030
Iterative Few-shot Semantic Segmentation from Image Label Text
Haohan Wang, Liang Liu, Wuhao Zhang, Jiangning Zhang, Zhenye Gan, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Haoqian Wang
#1077
Physics-Informed Long-Sequence Forecasting From Multi-Resolution Spatiotemporal Data
Chuizheng Meng, Hao Niu, Guillaume Habault, Roberto Legaspi, Shinya Wada, CHIHIRO ONO, Yan Liu
#1117
KPN-MFI: A Kernel Prediction Network with Multi-frame Interaction for Video Inverse Tone Mapping
Gaofeng Cao, Fei Zhou, Han Yan, Anjie Wang, Leidong Fan
#1155
Parameter-Efficient Sparsity for Large Language Models Fine-Tuning
Yuchao Li, Fuli Luo, Chuanqi Tan, Mengdi Wang, Songfang Huang, Shen Li, Junjie Bai
#1158
Stage-wise Stylistic Headline Generation: Style Generation and Summarized Content Insertion
Jiaao Zhan, Yang Gao, Yu Bai, Qianhui LIU
#1235
Personalized Federated Learning With a Graph
Fengwen Chen, Guodong Long, Zonghan Wu, Tianyi Zhou, Jing Jiang
#1346
Fixing Knockout Tournaments With Seeds
Pasin Manurangsi, Warut Suksompong
#1348
Triformer: Triangular, Variable-Specific Attentions for Long Sequence Multivariate Time Series Forecasting
Razvan Cirstea, Chenjuan Guo, Bin Yang, Tung Kieu, Xuanyi Dong, Shirui Pan
#1357
Distilling Inter-Class Distance for Semantic Segmentation
Zhengbo Zhang, Chunluan Zhou, Zhigang Tu
#1399
Option Transfer and SMDP Abstraction with Successor Features
Dongge HAN, Sebastian Tschiatschek
#1400
FastDiff: A Fast Conditional Diffusion Model for High-Quality Speech Synthesis
Rongjie Huang, Max W. Y. Lam, Jun Wang, Dan Su, Dong Yu, Yi Ren, Zhou Zhao
#1462
Approval with Runoff
Théo Delemazure, Jérôme Lang, Jean-Francois Laslier, M. Remzi Sanver
#1496
On the Utility of Prediction Sets in Human-AI Teams
Varun Babbar, Umang Bhatt, Adrian Weller
#1519
Membership Inference via Backdooring
Hongsheng Hu, Zoran Salčić, Gillian Dobbie, Jinjun Chen, Lichao Sun, Xuyun Zhang
#1692
Low-Resource NER by Data Augmentation With Prompting
Jian Liu, Yufeng Chen, Jinan Xu
#1701
Dynamic Car Dispatching and Pricing: Revenue and Fairness for Ridesharing Platforms
Zishuo Zhao, Xi Chen, Xuefeng Zhang, Yuan Zhou
#1726
Multi-View Visual Semantic Embedding
Zheng Li, Caili Guo, Zerun Feng, Jenq-Neng Hwang, Xijun Xue
#1891
KUNet: Imaging Knowledge-Inspired Single HDR Image Reconstruction
Hu Wang, Mao Ye, Xiatian Zhu, Shuai Li, Ce Zhu, Xue Li
#1925
SpanConv: A New Convolution via Spanning Kernel Space for Lightweight Pansharpening
Zhi-Xuan Chen, Cheng Jin, Tian-Jing Zhang, Xiao Wu, Liang-Jian Deng
#1926
Beyond strong-cyclic: doing your best in stochastic environments
Benjamin Aminof, Giuseppe De Giacomo, Sasha Rubin, Florian Zuleger
#2048
Leveraging Class Abstraction for Commonsense Reinforcement Learning via Residual Policy Gradient Methods
Niklas Hopner, Ilaria Tiddi, Herke van Hoof
#2102
Learning to Hash Naturally Sorts
Jiaguo Yu, Yuming Shen, Menghan Wang, Haofeng Zhang, Philip Torr
#2190
A Unified Meta-Learning Framework for Dynamic Transfer Learning
Jun Wu, Jingrui He
#2191
QCDCL with Cube Learning or Pure Literal Elimination – What is best?
Benjamin Böhm, Tomas Peitl, Olaf Beyersdorff
#2258
Vertically Federated Graph Neural Network for Privacy-Preserving Node Classification
Chaochao Chen, Jun Zhou, Longfei Zheng, Huiwen Wu, Lingjuan Lyu, Jia Wu, Bingzhe Wu, Ziqi Liu, Li Wang, Xiaolin Zheng
#2265
Efficient Algorithms for Monotone Non-Submodular Maximization with Partition Matroid Constraint
Lan Nguyen, My T. Thai
#2303
GRELEN: Multivariate Time Series Anomaly Detection from the Perspective of Graph Relational Learning
Weiqi ZHANG, Chen Zhang, Fugee Tsung
#2357
How Does Frequency Bias Affect the Robustness of Neural Image Classifiers against Common Corruption and Adversarial Perturbations?
Alvin Chan, Yew Soon Ong, Clement Tan
#2358
A Decoder-free Transformer-like Architecture for High-efficiency Single Image Deraining
Xiao Wu, Ting-Zhu Huang, Liang-Jian Deng, Tian-Jing Zhang
#2364
Video Frame Interpolation Based on Deformable Kernel Region
Haoyue Tian, Pan Gao, Xiaojiang Peng
#2384
Multi-Proxy Learning from an Entropy Optimization Perspective
Yunlong Yu, Dingyi Zhang, Yingming Li, Zhongfei Zhang
#2403
Posistive-Unlabeled Learning via Optimal Transport and Margin Distribution
Nan Cao, Teng Zhang, Xuanhua Shi, Hai Jin
#2405
Cross-modal Representation Learning and Relation Reasoning for Bidirectional Adaptive Manipulation
Lei Li, Kai Fan, Chun Yuan
#2493
DDDM: a brain-inspired framework for robust classification
XiYuan Chen, Xingyu Li, Yi Zhou, Tianming Yang
#2500
Taylor, Can You Hear Me Now? A Taylor-Unfolding Framework for Monaural Speech Enhancement
Andong Li, Shan You, Guochen Yu, Chengshi Zheng, Xiaodong Li
#2515
CGMN: A Contrastive Graph Matching Network for Self-Supervised Graph Similarity Learning
Di Jin, Luzhi Wang, YIZHEN ZHENG, Xiang Li, Fei Jiang, Wei Lin, Shirui Pan
#2551
Neutral Utterances are Also Causes: Enhancing Conversational Causal Emotion Entailment with Social Commonsense Knowledge
Jiangnan Li, Fandong Meng, Zheng Lin, Rui Liu, Peng Fu, Yanan Cao, Weiping Wang, Jie Zhou
#2560
RAW-GNN: RAndom Walk Aggregation based Graph Neural Network
Di Jin, Rui Wang, Meng Ge, Dongxiao He, Xiang Li, Wei Lin, Weixiong Zhang
#2582
Neural Network Pruning by Cooperative Coevolution
Haopu Shang, Jia-Liang Wu, Wenjing Hong, Chao Qian
#2589
TCCNet: Temporally Consistent Context-Free Network for Semi-supervised Video Polyp Segmentation
Xiaotong Li, Jilan Xu, Yuejie Zhang, Rui Feng, Rui-Wei Zhao, Tao Zhang, Xuequan Lu, Shang Gao
#2639
Cluster Attack: Query-based Adversarial Attacks on Graph with Graph-Dependent Priors
Zhengyi Wang, Zhongkai Hao, Ziqiao Wang, Hang Su, Jun Zhu
#2734
Set Interdependence Transformer: Set-to-Sequence Neural Networks for Permutation Learning and Structure Prediction
Mateusz Jurewicz, Leon Derczynski
#2766
Voting in Two-Crossing Elections
Andrei Costin Constantinescu, Roger Wattenhofer
#2775
SparseTT: Visual Tracking with Sparse Transformers
Zhihong Fu, Zehua Fu, Qingjie Liu, Wenrui Cai, Yunhong Wang
#2865
Self-supervised Learning and Adaptation for Single Image Dehazing
Yudong Liang, Bin Wang, Wangmeng Zuo, Jiaying Liu, Wenqi Ren
#3910
Learning Higher-Order Logic Programs From Failures
Stanisław J. Purgał, David M. Cerna, Cezary Kaliszyk
#3912
Learn Continuously, Act Discretely: Hybrid Action-Space Reinforcement Learning For Optimal Execution
Feiyang Pan, Tongzhe Zhang, Ling Luo, Jia He, Shuoling Liu
#4050
Clickbait Detection via Contrastive Variational Modelling of Text and Label
Xiaoyuan Yi, Jiarui Zhang, Wenhao Li, Xiting Wang, Xing Xie
#4099
Domain Adaptation via Maximizing Surrogate Mutual Information
Haiteng Zhao, Chang Ma, Qinyu Chen, Zhi-Hong Deng
#4111
Exploring Binary Classification Hidden within Partial Label Learning
Hengheng Luo, Yabin Zhang, Suyun Zhao, Hong Chen, Cuiping Li
#4152
Reconstruction Enhanced Multi-View Contrastive Learning for Anomaly Detection on Attributed Networks
Jiaqiang Zhang, Senzhang Wang, Songcan Chen
#4199
Taking Situation-Based Privacy Decisions: Privacy Assistants Working with Humans
Nadin Kokciyan, Pinar Yolum
#4204
Unsupervised Misaligned Infrared and Visible Image Fusion via Cross-Modality Image Generation and Registration
Di Wang, Jinyuan Liu, Xin Fan, Risheng Liu
#4226
Multi-Vector Embedding on Networks with Taxonomies
Yue Fan, Xiuli Ma
#4273
Sample Complexity Bounds for Robustly Learning Decision Lists against Evasion Attacks
Pascale Gourdeau, Varun Kanade, Marta Kwiatkowska, James Worrell
#4277
Interactive Information Extraction by Semantic Information Graph
Siqi Fan, Yequan Wang, Jing Li, Zheng Zhang, Shuo Shang, Peng Han
#4312
Correlation-Based Algorithm for Team-Maxmin Equilibrium in Multiplayer Extensive-Form Games
Youzhi Zhang, Bo An, V. S. Subrahmanian
#4358
Forgiving Debt in Financial Network Games
Panagiotis Kanellopoulos, Maria Kyropoulou, Hao Zhou
#4470
Multi-Agent Intention Progression with Reward Machines
Michael Dann, Yuan Yao, Natasha Alechina, Brian Logan, John Thangarajah
#4472
Linear Combinatorial Semi-Bandit with Causally Related Rewards
Behzad Nourani-Koliji, Saeed Ghoorchian, Setareh Maghsudi
#4497
SoFaiR: Single Shot Fair Representation Learning
Xavier Gitiaux, Huzefa Rangwala
#4535
Single-Peaked Opinion Updates
Robert Bredereck, Anne-Marie George, Jonas Israel, Leon Kellerhals
#4543
Transparency, Detection and Imitation in Strategic Classification
Flavia Barsotti, Ruya Gokhan Kocer, Fernando Santos
#4547
Efficient Multi-Agent Communication via Shapley Message Value
Di Xue, Lei Yuan, Zongzhang Zhang, Yang Yu
#4554
Lexicographic Multi-Objective Reinforcement Learning
Joar Skalse, Lewis Hammond, Charlie Griffin, Alessandro Abate
#4564
An MLP Architecture for Sequential Recommendations
Muyang Li, Xiangyu Zhao, Chuan Lyu, Minghao Zhao, Runze Wu, Ruocheng Guo
#4579
Robust High-Dimensional Classification From Few Positive Examples
Deepayan Chakrabarti, Ben Fauber
#4584
Best Heuristic Identification for Constraint Satisfaction
Frederic Koriche, Christophe Lecoutre, Anastasia Paparrizou, Hugues Wattez
#4599
Exploring the Benefits of Teams in Multiagent Learning
David Radke, Kate Larson, Tim Brecht
#4604
Invasion Dynamics in the Biased Voter Process
Loke Durocher, Panagiotis Karras, Andreas Pavlogiannis, Josef Tkadlec
#4608
Logically Consistent Adversarial Attacks for Soft Theorem Provers
Alexander Gaskell, Yishu Miao, Francesca Toni, Lucia Specia
#4638
Individual Fairness Guarantees for Neural Networks
Elias Benussi, Andrea Patane’, Matthew Wicker, Luca Laurenti, Marta Kwiatkowska
#4642
Learning Curricula for Humans: An Empirical Study with Puzzles from The Witness
Levi Lelis, João Nova, Eugene Chen, Nathan Sturtevant, Carrie Demmans Epp, Michael Bowling
#4667
A Solver + Gradient Descent Training Algorithm for Deep Neural Networks
Dhananjay Ashok, Vineel Nagisetty, Christopher Srinivasa, Vijay Ganesh
#4673
Online Bin Packing with Predictions
Spyros Angelopoulos, Shahin Kamali, Kimia Shadkami
#4709
Strategyproof Mechanisms For Group-Fair Facility Location Problems
Houyu Zhou, Minming Li, Hau Chan
#4715
Summary Markov Models for Event Sequences
Debarun Bhattacharjya, Saurabh Sihag, Oktie Hassanzadeh, Liza Bialik
#4834
AttExplainer: Explain Transformer via Attention by Reinforcement Learning
Runliang Niu, Zhepei Wei, Yan Wang, Qi Wang
#4861
Subsequence-based Graph Routing Network for Capturing Multiple Risk Propagation Processes
Rui Cheng, Qing Li
#4914
On the Channel Pruning using Graph Convolution Network for Convolutional Neural Network Acceleration
Di Jiang, Yuan Cao, Qiang Yang
#4918
Mutual Distillation Learning Network for Trajectory-User Linking
Wei Chen, ShuZhe Li, Chao Huang, Yanwei Yu, Yongguo Jiang, Junyu Dong
#4948
On the (In)Tractability of Reinforcement Learning for LTL Objectives
Cambridge Yang, Michael Littman, Michael Carbin
#4961
Self-Supervised Learning with Attention-based Latent Signal Augmentation for Sleep Staging with Limited Labeled Data
Harim Lee, Eunseon Seong, Dong-Kyu Chae
#4968
Unsupervised Embedding and Association Network for Multi-Object Tracking
Yu-Lei Li
#5006
Ambiguity-Induced Contrastive Learning for Instance-Dependent Partial Label Learning
Shi-Yu Xia, Jiaqi Lv, Ning Xu, Xin Geng
#5021
Domain-Adaptive Text Classification with Structured Knowledge from Unlabeled Data
Tian Li, Xiang Chen, Zhen Dong, Kurt Keutzer, Shanghang Zhang
#5067
Interpretable AMR-Based Question Decomposition for Multi-hop Question Answering
Zhenyun Deng, Yonghua Zhu, Yang Chen, Michael Witbrock, Patricia Riddle
#5111
Understanding the Limits of Poisoning Attacks in Episodic Reinforcement Learning
Anshuka Rangi, Haifeng Xu, Long Tran-Thanh, Massimo Franceschetti
#5113
Toward Policy Explanations for Multi-Agent Reinforcement Learning
Kayla Boggess, Sarit Kraus, Lu Feng
#5214
MGAD: Learning Descriptional Representation Distilled from Distributional Semantics for Unseen Entities
Yuanzheng Wang, Xueqi Cheng, Yixing Fan, Xiaofei Zhu, Huasheng Liang, Qiang Yan, Jiafeng Guo
#5256
Copy Motion From One to Another: Fake Motion Video Generation
Zhenguang Liu, Sifan Wu, Chejian Xu, Xiang Wang, Lei Zhu, Shuang Wu, Fuli Feng
#5259
Markov Abstractions for PAC Reinforcement Learning in Non-Markov Decision Processes
Alessandro Ronca, Gabriel Paludo Licks, Giuseppe De Giacomo
#5266
Learning First-Order Rules with Differentiable Logic Program Semantics
Kun Gao, Katsumi Inoue, Yongzhi Cao, Hanpin Wang
#5310
On the Complexity of Calculating Approval-Based Winners in Candidates-Embedded Metrics
Yongjie Yang
#5312
T-SMOTE: Temporal-oriented Synthetic Minority Oversampling Technique for Imbalanced Time Series Classification
Pu Zhao, Chuan Luo, Bo Qiao, Lu Wang, Saravan Rajmohan, Qingwei Lin, Dongmei Zhang
#5317
Completeness and Diversity in Depth-First Proof-Number Search with Applications to Retrosynthesis
Christopher Franz, Georg Mogk, Thomas Mrziglod, Kevin Schewior
#5324
investigating and explaining the frequency bias in classification
Zhiyu Lin, Yifei Gao, Jitao Sang
#5493
Human Parity on CommonsenseQA: Augmenting Self-Attention with External Attention
Yichong Xu, Chenguang Zhu, Shuohang Wang, Siqi Sun, Hao Cheng, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Pengcheng He, Michael Zeng, Xuedong Huang
#5495
Maxmin Participatory Budgeting
Gogulapati Sreedurga, Mayank Ratan Bhardwaj, Yadati Narahari
#5505
Simulating Sets in Answer Set Programming
Sarah Gaggl, Philipp Hanisch, Markus Krötzsch
#5525
Reinforcement Learning with Option Machines
Floris den Hengst, Vincent Francois-Lavet, Mark Hoogendoorn, Frank van Harmelen
#5532
SHAPE: An Unified Approach to Evaluate the Contribution and Cooperation of Individual Modalities
Pengbo Hu, Xingyu Li, Yi Zhou
#5545
Two-Sided Matching over Social Networks
Sung-Ho Cho, Taiki Todo, Makoto Yokoo
#5653
Unsupervised Context Aware Sentence Representation Pretraining for Multi-lingual Dense Retrieval
Ning Wu, Yaobo Liang, Houxing Ren, Linjun Shou, Nan Duan, Ming Gong, Daxin Jiang
#5662
A Formal Model for Multiagent Q-Learning Dynamics on Regular Graphs
Chen Chu, Yong Li, Jinzhuo Liu, Shuyue Hu, Xuelong Li, Zhen Wang
#5737
RePFormer: Refinement Pyramid Transformer for Robust Facial Landmark Detection
Jinpeng Li, Haibo Jin, Shengcai Liao, Ling Shao, Pheng-Ann Heng
#5762
On the Complexity of Enumerating Prime Implicants from Decision-DNNF Circuits
Alexis de Colnet, Pierre Marquis
#5768
Shared Autonomy Systems with Stochastic Operator Models
clarissa costen, Marc Rigter, Bruno Lacerda, Nick Hawes
#5822
On verifying expectations and observations of intelligent agents
Sourav Chakraborty, Avijeet Ghosh, Sujata Ghosh, Francois Schwarzentruber
#5893
Search Space Expansion for Efficient Incremental Inductive Logic Programming from Streamed Data
Mark Law, Krysia Broda, Alessandra Russo
#5897
Abstract Argumentation Frameworks with Marginal Probabilities
Bettina Fazzinga, Sergio Flesca, Filippo Furfaro
#5932
Shielding Federated Learning: Robust Aggregation with Adaptive Client Selection
Wei Wan, Shengshan Hu, jianrong Lu, LEO YU ZHANG, Hai Jin, Yuanyuan He
#5933
Threshold-free Pattern Mining Meets Multi-Objective Optimization: Application to Association Rules
Charles Vernerey, Samir Loudni, Noureddine Aribi, Yahia Lebbah
#6013
Let’s Agree to Agree: Targeting Consensus for Incomplete Preferences through Majority Dynamics
Sirin Botan, Simon Rey, Zoi Terzopoulou
#6018
Spiking Graph Convolutional Networks
Zulun Zhu, Jiaying Peng, Jintang Li, Liang Chen, Qi Yu, Siqiang Luo
#6083
Ensemble Multi-Relational Graph Neural Networks
Yuling Wang, Hao Xu, Yanhua Yu, Mengdi Zhang, Zhenhao Li, Yuji Yang, Wei Wu
#6110
Plurality Veto: A Simple Voting Rule Achieving Optimal Metric Distortion
Fatih Kizilkaya, David Kempe
#6138
On the Optimization of Margin Distribution
Meng-Zhang Qian, Zheng Ai, Teng Zhang, Wei Gao
#6145
Modelling the dynamics of multi-agent Q-learning: the stochastic effects of local interaction and incomplete information
Chin-wing Leung, Shuyue Hu, Ho-fung Leung
#6155
Searching for Optimal Subword Tokenization in Cross-domain NER
Ruotian Ma, Yiding Tan, xin zhou, xuanting chen, Di Liang, Sirui Wang, Wei Wu, Tao Gui
#6233
Coherent Probabilistic Aggregate Queries on Long-horizon Forecasts
Prathamesh Deshpande, Sunita Sarawagi
#6249
Body-Decoupled Grounding via Solving: A Novel Approach on the ASP Bottleneck
Viktor Besin, Markus Hecher, Stefan Woltran
#6258
Emotion-Controllable Generalized Talking Face Generation
Sanjana Sinha, Sandika Biswas, Ravindra Yadav, Brojeshwar Bhowmick
#6331
Reasoning over Hybrid Chain for Table-and-Text Open Domain Question Answering
Wanjun Zhong, Junjie Huang, Qian Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan
#7379
General Opinion Formation Games with Social Group Membership
Vittorio Bilò, Diodato Ferraioli, Cosimo Vinci
#7414
SVTR: Scene Text Recognition with a Single Visual Model
Yongkun Du, Zhineng Chen, Caiyan Jia, Xiaoting Yin, Tianlun Zheng, Chenxia Li, Yuning Du, Yu-Gang Jiang
#7423
I Will Have Order! Optimizing Orders for Fair Reviewer Assignment
Justin Payan, Yair Zick
#7441
An Efficient Approach to Data Transfer Scheduling for Long Range Space Exploration
Emmanuel Hebrard, Christian Artigues, Pierre Lopez, Arnaud Lusson, Steve Chien, Adrien Maillard, Gregg Rabideau
#7524
On Preferred Abductive Explanations for Decision Trees and Random Forests
Gilles Audemard, Steve Bellart, Louenas Bounia, Frederic Koriche, Jean-Marie Lagniez, Pierre Marquis
#7554
Forming Effective Human-AI Teams: Building Machine Learning Models that Complement the Capabilities of Multiple Experts
Patrick Hemmer, Sebastian Schellhammer, Michael Vössing, Johannes Jakubik, Gerhard Satzger
#7577
Large Neighborhood Search with Decision Diagrams
Xavier Gillard, Pierre Schaus
#7662
Group Wisdom at a Price: Jury Theorems with Costly Information
Matteo Michelini, Adrian Haret, Davide Grossi
#7670
COMET Flows: Towards Generative Modeling of Multivariate Extremes and Tail Dependence
Andrew McDonald, Pang-Ning Tan, Lifeng Luo
#7745
Continual Semantic Segmentation Leveraging Image-level Labels and Rehearsal
Mathieu Pagé Fortin, Brahim Chaib-draa
Short Presentation

#24
The Egocentric Logic of Preferences
Junli Jiang, Pavel Naumov
#26
In Data We Trust: The Logic of Trust-Based Beliefs
Junli Jiang, Pavel Naumov
#37
Corner Affinity: A Robust Grouping Algorithm to Make Corner-guided Detector Great Again
Haoran Wei, Chenglong Liu, Ping Guo, Yangguang Zhu, Jiamei Fu, Bing Wang, Peng Wang
#72
SimMC: Simple Masked Contrastive Learning of Skeleton Representations for Unsupervised Person Re-Identification
Haocong Rao, Chunyan Miao
#79
One Weird Trick to Improve Your Semi-Weakly Supervised Semantic Segmentation Model
Wonho Bae, Junhyug Noh, Milad Jalali Asadabadi, Danica Sutherland
#86
Better Embedding and More Shots for Few-shot Learning
Ziqiu Chi, Zhe Wang, Mengping Yang, Wei Guo, Xinlei Xu
#118
Prompting to distill: Boosting Data-Free Knowledge Distillation via Reinforced Prompt
Xinyin Ma, Xinchao Wang, Gongfan Fang, Yongliang Shen, Weiming Lu
#121
S2 Transformer for Image Captioning
Pengpeng Zeng, Haonan Zhang, Jingkuan Song, Lianli Gao
#123
MuiDial: Improving Dialogue Disentanglement with Intent-Based Mutual Learning
Ziyou Jiang, Lin Shi, Celia Chen, Fangwen Mu, Yumin Zhang, Qing Wang
#130
Absolute Wrong Makes Better: Boosting Weakly Supervised Object Detection via Negative Deterministic Information
Guanchun Wang, Xiangrong Zhang, Zelin Peng, Xu Tang, Huiyu Zhou, Licheng Jiao
#134
Learning Unforgotten Domain-Invariant Representations for Online Unsupervised Domain Adaptation
Cheng Feng, Chaoliang Zhong, Jie Wang, Ying Zhang, Jun Sun, Yasuto Yokota
#159
Plane Geometry Diagram Parsing
Mingliang Zhang, Fei yin, Yihan Hao, Cheng-Lin Liu
#163
Learning Mixture of Neural Temporal Point Processes for Multi-dimensional Event Sequence Clustering
Yunhao Zhang, Junchi Yan, Xiaolu Zhang, Jun Zhou, Xiaokang Yang
#167
Simple and Effective Relation-based Embedding Propagation for Knowledge Representation Learning
Huijuan Wang, Siming Dai, Weiyue Su, Hui Zhong, Zeyang Fang, Zhengjie Huang, Shikun Feng, Zeyu Chen, Yu Sun, Dianhai Yu
#179
Learning Coated Adversarial Camouflages for Object Detectors
Yexin Duan, Jialin Chen, Xingyu Zhou, Junhua Zou, Zhengyun He, Jin Zhang, Wu Zhang, Zhisong Pan
#197
Graph Masked Autoencoder Enhanced Predictor for Neural Architecture Search
Kun Jing, Jungang Xu, Pengfei Li
#201
Learning Implicit Body Representations from Double Diffusion Based Neural Radiance Fields
Guangming Yao, Hongzhi Wu, Yi Yuan, Lincheng Li, Kun Zhou, Xin Yu
#204
PACE: Predictive and Contrastive Embedding for Unsupervised Action Segmentation
Jiahao Wang, Jie Qin, Yunhong Wang, Annan Li
#205
Unified Multilingual Multiple Teacher-Student Model for Zero-Resource Neural Machine Translation
Jian Yang, Yuwei Yin, Shuming Ma, Dongdong Zhang, Shuangzhi Wu, hongcheng Guo, Zhoujun Li, Furu Wei
#206
High-resource Language-specific Training for Multilingual Neural Machine Translation
Jian Yang, Yuwei Yin, Shuming Ma, Dongdong Zhang, Zhoujun Li, Furu Wei
#215
Learning Prototype via Placeholder for Zero-shot Recognition
Zaiquan Yang, Yang Liu, Wenjia Xu, Chong Huang, Lei Zhou, Chao Tong
#220
I^2R-Net: Intra- and Inter-Human Relation Network for Multi-Person Pose Estimation
Yiwei Ding, Wenjin Deng, Yinglin Zheng, Pengfei Liu, Meihong Wang, Xuan Cheng, Jianmin Bao, Dong Chen, Ming Zeng
#228
Weakening the Influence of Clothing: Universal Clothing Attribute Disentanglement for Person Re-Identification
Yuming Yan, Huimin Yu, Shuzhao Li, Zhaohui Lu, Jianfeng He, Haozhuo Zhang, Runfa Wang
#252
Initializing Then Refining: A Simple Graph Attribute Imputation Network
Wenxuan Tu, Sihang Zhou, Xinwang Liu, Yue Liu, Zhiping Cai, En Zhu, Changwang Zhang, Jieren Cheng
#260
Active Contrastive Set Mining for Robust Audio-Visual Instance Discrimination
Hanyu Xuan, Yihong Xu, Shuo Chen, Zhiliang Wu, Jian Yang, Yan Yan, Xavier Alameda-Pineda
#264
Two for One & One for All: Two-Sided Manipulation in Matching Markets
Hadi Hosseini, Fatima Umar, Rohit Vaish
#273
Non-Euclidean Self-Organizing Maps
Dorota Celińska-Kopczyńska, Eryk Kopczyński
#279
Fixed-Budget Pure Exploration in Multinomial Logit Bandits
Boli Fang
#281
HEA-D: A Hybrid Evolutionary Algorithm for Diversified Top-$k$ Weight Clique Search Problem
Jun Wu, Chu-Min Li, Yupeng Zhou, Minghao Yin, Xin Xu, Dangdang Niu
#284
SAR-to-Optical Image Translation via Neural Partial Differential Equations
Mingjin Zhang, Chengyu He, Jing Zhang, Yuxiang Yang, Xiaoqi Peng, Jie Guo
#309
SCMT: Self-Correction Mean Teacher for Semi-supervised Object Detection
Feng Xiong, Jiayi Tian, Zhihui Hao, Yulin He, Xiaofeng Ren
#315
C3-STISR: Scene Text Image Super-resolution with Triple Clues
Minyi Zhao, Miao Wang, Fan Bai, Bingjia Li, Jie Wang, Shuigeng Zhou
#318
CrowdFormer: An Overlap Patching Vision Transformer for Top-Down Crowd Counting
Shaopeng Yang, Weiyu Guo, Yuheng Ren
#330
Private Semi-Supervised Federated Learning
Chenyou Fan, Junjie Hu, Jianwei Huang
#344
Dynamic Group Transformer: A General Vision Transformer Backbone with Dynamic Group Attention
Kai Liu, Tianyi Wu, Cong Liu, Guodong Guo
#348
CATrans: Context and Affinity Transformer for Few-Shot Segmentation
Shan Zhang, Tianyi Wu, Sitong Wu, Guodong Guo
#369
Contrastive Multi-view Hyperbolic Hierarchical Clustering
Fangfei Lin, Bing Bai, Kun Bai, Yazhou Ren, Peng Zhao, Zenglin Xu
#373
Learning General Gaussian Mixture Model with Integral Cosine Similarity
Guanglin Li, Bin Li, Changsheng Chen, Shunquan Tan, Guoping Qiu
#391
A Universal PINNs Method for Solving Partial Differential Equations with a Point Source
Xiang Huang, Hongsheng Liu, Beiji Shi, Zidong Wang, Kang Yang, Yang Li, Min Wang, Haotian Chu, Jing Zhou, Fan Yu, Bei Hua, Bin Dong, Lei Chen
#394
Online Evasion Attacks on Recurrent Models:The Power of Hallucinating the Future
Byunggill Joe, Insik Shin, Jihun Hamm
#418
EGCN: An Ensemble-based Learning Framework for Exploring Effective Skeleton-based Rehabilitation Exercise Assessment
Bruce YU, Yan Liu, XIANG ZHANG, Gong Chen, Keith Chan
#425
DANet: Image Deraining via Dynamic Association Learning
Kui Jiang, Zhongyuan Wang, Zheng Wang, Peng Yi, Junjun Jiang, Jinsheng Xiao, Chia-Wen Lin
#428
Quaternion Ordinal Embedding
Wenzheng Hou, Qianqian Xu, Ke Ma, Qianxiu Hao, Qingming Huang
#429
A Sparse-Motif Ensemble Graph Convolutional Network against Over-smoothing
Xuan Jiang, Zhiyong Yang, Peisong Wen, Li Su, Qingming Huang
#439
SyntaSpeech: Syntax-Aware Generative Adversarial Text-to-Speech
Zhenhui Ye, Zhou Zhao, Yi Ren, Fei Wu
#464
Offline Time-Independent Multi-Agent Path Planning
Keisuke Okumura, François Bonnet, Yasumasa Tamura, Xavier Défago
#467
Biological Instance Segmentation with a Superpixel-Guided Graph
Xiaoyu Liu, Wei Huang, Yueyi Zhang, Zhiwei Xiong
#470
CERT: Continual Pre-training on Sketches for Library-oriented Code Generation
Daoguang Zan, Bei Chen, Dejian Yang, Zeqi Lin, Minsu Kim, Bei Guan, Yongji Wang, Weizhu Chen, Jian-Guang Lou
#480
Online Matching with Controllable Rewards and Arrival Probabilities
Yuya Hikima, Yasunori Akagi, Naoki Marumo, Hideaki Kim
#493
EMGC$^2$F: Efficient Multi-view Graph Clustering with Comprehensive Fusion
Danyang Wu, Jitao Lu, Feiping Nie, Rong Wang, Yuan Yuan
#508
Document-level Event Factuality Identification via Reinforced Multi-Granularity Hierarchical Attention Networks
Zhong Qian, Peifeng Li, Zhu Qiaoming, Guodong Zhou
#513
Learning Multi-dimensional Edge Feature-based AU Relation Graph for Facial Action Unit Recognition
Cheng Luo, Siyang Song, Weicheng Xie, Linlin Shen, Hatice Gunes
#514
MMNet: Muscle Motion-Guided Network for Micro-Expression Recognition
Hanting Li, Mingzhe Sui, Zhaoqing Zhu, Feng Zhao
#517
Learning Sparse Interpretable Features For NAS Scoring From Liver Biopsy Images
Chong Yin, Siqi Liu, Vincent Wai-Sun Wong, PongChi Yuen
#519
Deep Graph Matching for Partial Label Learning
Gengyu Lyu, Yanan Wu, Songhe Feng
#545
Boundary-Guided Camouflaged Object Detection
Yujia Sun, Shuo Wang, Chenglizhao Chen, Tian-Zhu Xiang
#579
Abstract rule learning for paraphrase generation
Xianggen Liu, Wenqiang Lei, Jiancheng Lv, Jizhe Zhou
#594
Neural PCA for Flow-Based Representation Learning
Shen Li, Bryan Hooi
#611
RAPQ: Rescuing Accuracy for Power-of-Two Low-bit Post-training Quantization
Hongyi Yao, Pu Li, Jian Cao, Xiangcheng Liu, Chenying Xie, Bingzhang Wang
#618
Enhancing Text Generation via Multi-Level Knowledge Aware Reasoning
Feiteng Mu, Wenjie Li
#627
MMT: Multi-way Multi-modal Transformer for Multimodal Learning
Jiajia Tang, Kang Li, Ming Hou, Xuanyu Jin, Wanzeng Kong, Yu Ding, Qibin Zhao
#670
Positive-Unlabeled Learning with Adversarial Data Augmentation for Knowledge Graph Completion
Zhenwei Tang, Shichao Pei, Zhao Zhang, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Robert Hoehndorf, Xiangliang Zhang
#681
Discrete Listwise Personalized Ranking for Fast Top-N Recommendation with Implicit Feedback
Fangyuan Luo, Jun Wu, Tao Wang
#684
Multiband VAE: Latent Space Alignment for Knowledge Consolidation in Continual Learning
Kamil Deja, Paweł Wawrzyński, Wojciech Masarczyk, Daniel Marczak, Tomasz Trzciński
#707
Region-Aware Temporal Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection
Zhihao Gu, Taiping Yao, Yang Chen, Ran Yi, Shouhong Ding, Lizhuang Ma
#710
Weakly-supervised Text Classification with Wasserstein Barycenters Regularization
Jihong Ouyang, Yiming Wang, Ximing Li, Changchun Li
#714
Zero-Shot Logit Adjustment
Dubing Chen, Yuming Shen, Haofeng Zhang, Philip Torr
#724
Achieving Envy-Freeness with Limited Subsidies under Dichotomous Valuations
Siddharth Barman, Anand Krishna, Yadati Narahari, Soumyarup Sadhukhan
#733
IDPT: Interconnected Dual Pyramid Transformer for Face Super-Resolution
Jingang Shi, Yusi Wang, Songlin Dong, Xiaopeng Hong, Zitong Yu, Fei Wang, Changxin Wang, Yihong Gong
#745
GOCPT: Generalized Online Canonical Polyadic Tensor Factorization and Completion
Chaoqi Yang, Cheng Qian, Jimeng Sun
#770
Synthesis of Maximally Permissive Strategies for LTLf Specifications
Shufang Zhu, Giuseppe De Giacomo
#772
Visual Similarity Attention
Meng Zheng, Srikrishna Karanam, Terrence Chen, Richard Radke, Ziyan Wu
#781
Ancestral instrument method for causal inference without complete knowledge
Debo Cheng, Jiuyong Li, Lin Liu, Jiji Zhang, Thuc Duy Le, Jixue Liu
#784
Neural Subgraph Explorer: Reducing Noisy Information via Target-oriented Syntax Graph Pruning
Bowen Xing, Ivor Tsang
#790
Multi-Graph Fusion Networks for Urban Region Embedding
Shangbin Wu, Xu Yan, Xiaoliang Fan, Shirui Pan, Shichao Zhu, Chuanpan Zheng, Ming Cheng, Cheng Wang
#806
Robust Single Image Dehazing Based on Consistent and Contrast-Assisted Reconstruction
De Cheng, Yan Li, Dingwen Zhang, Nannan Wang, Xinbo Gao, Jiande Sun
#809
Self-Supervised Mutual Learning for Dynamic Scene Reconstruction of Spiking Camera
Shiyan Chen, Chaoteng Duan, Zhaofei Yu, Ruiqin Xiong, Tiejun Huang
#839
Contests to Incentivize a Target Group
Edith Elkind, Abheek Ghosh, Paul Goldberg
#849
HashNWalk: Hash and Random Walk Based Anomaly Detection in Hyperedge Streams
Geon Lee, Minyoung Choe, Kijung Shin
#865
Aspect-based Sentiment Analysis with Opinion Tree Generation
Xiaoyi Bao, Wang Zhongqing, Xiaotong Jiang, Rong Xiao, Shoushan Li
#883
“My nose is running.” “Are you also coughing?”: Building A Medical Diagnosis Agent with Interpretable Inquiry Logics
Wenge Liu, Yi Cheng, Hao Wang, Jianheng Tang, Yafei Liu, Ruihui Zhao, Wenjie Li, Yefeng Zheng, Xiaodan Liang
#888
Multi-Agent Concentrative Coordination with Decentralized Task Representation
Lei Yuan, Chenghe Wang, Jianhao Wang, Fuxiang Zhang, Feng Chen, cong guan, Zongzhang Zhang, Chongjie Zhang, Yang Yu
#889
Local Differential Privacy Meets Computational Social Choice – Resilience under Voter Deletion
Liangde Tao, Lin Chen, Lei Xu, Weidong Shi
#903
Geometric Transformer for End-to-End Molecule Properties Prediction
Yoni Choukroun, Lior Wolf
#915
To Fold or Not to Fold: a Necessary and Sufficient Condition on Batch-Normalization Layers Folding
Edouard Yvinec, Arnaud Dapogny, Kevin Bailly
#922
On Discrete Truthful Heterogeneous Two-Facility Location
Panagiotis Kanellopoulos, Alexandros A. Voudouris, Rongsen Zhang
#927
An Analysis of the Linear Bilateral ANAC Domains Using the MiCRO Benchmark Strategy
Dave De Jonge
#929
Monotone-Value Neural Networks: Exploiting Preference Monotonicity in Combinatorial Assignment
Jakob Weissteiner, Jakob Heiss, Julien Siems, Sven Seuken
#935
Fourier Analysis-based Iterative Combinatorial Auctions
Jakob Weissteiner, Chris Wendler, Sven Seuken, Ben Lubin, Markus Püschel
#954
Learning Degradation Uncertainty for Unsupervised Real-world Image Super-resolution
Qian Ning, Jingzhu Tang, Fangfang Wu, Weisheng Dong, Xin Li, Guangming Shi
#964
Attention-guided Contrastive Hashing for Long-tailed Image Retrieval
Xuan Kou, Chenghao Xu, Xu Yang, Cheng Deng
#989
Multiwinner Elections under Minimax Chamberlin-Courant Rule in Euclidean Space
Chinmay Sonar, Subhash Suri, Jie Xue
#1010
Thompson Sampling for Bandit Learning in Matching Markets
Fang Kong, Junming Yin, Shuai Li
#1019
Global Inference with Explicit Syntactic and Discourse Structures for Dialogue-Level Relation Extraction
Hao Fei, Jingye Li, Shengqiong Wu, Chenliang Li, Donghong Ji, Fei Li
#1042
Learning Graph-based Residual Aggregation Network for Group Activity Recognition
Wei Li, Tianzhao Yang, Xiao Wu, Zhaoquan Yuan
#1056
Training Naturalized Semantic Parsers with Very Little Data
Subendhu Rongali, Konstantine Arkoudas, Melanie Rubino, Wael Hamza
#1068
MemREIN: Rein the Domain Shift for Cross-Domain Few-Shot Learning
Yi Xu, Lichen Wang, Yizhou Wang, Can Qin, Yulun Zhang, YUN FU
#1071
Gromov-Wasserstein Discrepancy with Local Differential Privacy for Distributed Structural Graphs
Hongwei Jin, Xun Chen
#1078
BiFSMN: Binary Neural Network for Keyword Spotting
Haotong Qin, Xudong Ma, Yifu Ding, Xiaoyang Li, Yang Zhang, Yao Tian, Zejun Ma, Jie Luo, Xianglong Liu
#1083
An Exact MaxSAT Algorithm: Further Observations and Further Improvements
Mingyu Xiao
#1105
Declaration-based Prompt Tuning for Visual Question Answering
Yuhang Liu, Wei Wei, Daowan Peng, Feida Zhu
#1108
Boosting Multi-Label Image Classification with Complementary Parallel Self-Distillation
Jiazhi Xu, Sheng Huang, Fengtao Zhou, Luwen Huangfu, Daniel Zeng, Bo Liu
#1113
Entity-Aware and Motion-Aware Transformers for Language-driven Action Localization
Shuo Yang, Xinxiao Wu
#1141
Robust Weight Perturbation for Adversarial Training
Yu Chaojian, Bo Han, Mingming Gong, Li Shen, Shiming Ge, Du Bo, Tongliang Liu
#1196
Uncertainty-Aware Representation Learning for Action Segmentation
Lei Chen, Muheng Li, Yueqi Duan, Jie Zhou, Jiwen Lu
#1201
Semantic Compression Embedding for Generative Zero-Shot Learning
Ziming Hong, Shiming Chen, Guo-Sen Xie, Wenhan Yang, Jian Zhao, Yuanjie Shao, Qinmu Peng, Xinge YOU
#1233
On Tracking Dialogue State by Inheriting Slot Values in Mentioned Slot Pools
Zhoujian Sun, Zhengxing Huang, Nai Ding
#1234
Long-Short Term Cross-Transformer in Compressed Domain for Few-Shot Video Classification
Wenyang Luo, Yufan Liu, Bing Li, Weiming Hu, Yanan Miao, Yangxi Li
#1237
Deep Video Harmonization With Color Mapping Consistency
Xinyuan Lu, Shengyuan Huang, Li Niu, Wenyan Cong, Liqing Zhang
#1248
Improved Deep Unsupervised Hashing with Fine-grained Semantic Similarity Mining for Multi-Label Image Retrieval
Zeyu Ma, Xiao Luo, Yingjie Chen, Mixiao Hou, Jinxing Li, Minghua Deng, Guangming Lu
#1249
Learning to Estimate Object Poses without Real Image Annotations
Haotong Lin, Sida Peng, Zhize Zhou, Xiaowei Zhou
#1296
CADET: Calibrated Anomaly Detection for Mitigating Hardness Bias
Ailin Deng, Adam Goodge, LANG YI ANG, Bryan Hooi
#1309
Robustifying Vision Transformer without Retraining from Scratch by Test-Time Class-Conditional Feature Alignment
Takeshi Kojima, Yutaka Matsuo, Yusuke Iwasawa
#1317
Exchangeability-Aware Sum-Product Networks
Stefan Lüdtke, Christian Bartelt, Heiner Stuckenschmidt
#1320
Reconstructing Diffusion Networks from Incomplete Data
Hao Huang, Keqi Han, Beicheng Xu, Ting Gan
#1330
Inverse Problems for Gradual Semantics
Nir Oren, Bruno Yun, Srdjan Vesic, Murilo Baptista
#1331
Degradation Accordant Plug-and-Play for Low-Rank Tensor Completion
Yexun Hu, Tai-Xiang Jiang, Xi-Le Zhao
#1340
Envy-Free and Pareto-Optimal Allocations for Agents with Asymmetric Random Valuations
Yushi Bai, Paul Goelz
#1352
Double-Check Soft Teacher for Semi-Supervised Object Detection
Kuo Wang, Yuxiang Nie, Chaowei Fang, Chengzhi Han, wu xuewen, Xiaohui Wang Wang, Liang Lin, Fan Zhou, Guanbin Li
#1356
Parameterized Algorithms for Kidney Exchange
Arnab Maiti, Palash Dey
#1365
Exploring Fourier Prior for Single Image Rain Removal
Xin Guo, Xueyang Fu, man zhou, Zhen Huang, Jialun Peng, Zheng-Jun Zha
#1379
Feature and Instance Joint Selection: A Reinforcement Learning Perspective
Wei Fan, Kunpeng Liu, Hao Liu, Hengshu Zhu, Hui Xiong, Yanjie Fu
#1396
Model-Based Offline Planning with Trajectory Pruning
Xianyuan Zhan, Xiangyu Zhu, Haoran Xu
#1408
Multi-Player Multi-Armed Bandits with Finite Shareable Resources Arms: Learning Algorithms & Applications
Xuchuang Wang, Hong Xie, John C. S. Lui
#1448
Modeling Precursors for Temporal Knowledge Graph Reasoning via Auto-encoder Structure
Yifu Gao, Linhui Feng, Zhigang Kan, Yi Han, Linbo Qiao, Dongsheng Li
#1452
Search-based Reinforcement Learning through Bandit Linear Optimization
Milan Peelman, Antoon Bronselaer, Guy De Tré
#1492
Stochastic Coherence Over Attention Trajectory For Continuous Learning In Video Streams
Matteo Tiezzi, Simone Marullo, Lapo Faggi, Enrico Meloni, Alessandro Betti, Stefano Melacci
#1497
Counterfactual Interpolation Augmentation (CIA): A Unified Approach to Enhance Fairness and Explainability of DNN
Yao Qiang, Chengyin Li, Marco Brocanelli, Dongxiao Zhu
#1522
Projected Gradient Descent Algorithms for Solving Nonlinear Inverse Problems with Generative Priors
Zhaoqiang Liu, Jun Han
#1532
Stabilizing and Enhancing Link Prediction through Deepened Graph Auto-Encoders
xinxing wu, Qiang Cheng
#1533
SELC: Self-Ensemble Label Correction Improves Learning with Noisy Labels
Yangdi Lu, Wenbo He
#1566
Multi-scale Spatial Representation Learning via Recursive Hermite Polynomial Networks
Lin (Yuanbo) Wu, Deyin Liu, Xiaojie Guo, Richang Hong, Liangchen Liu, Rui Zhang
#1568
Understanding and Mitigating Data Contamination in Deep Anomaly Detection: A Kernel-based Approach
Shuang Wu, Jingyu Zhao, Guangjian Tian
#1588
GL-RG: Global-Local Representation Granularity for Video Captioning
Liqi Yan, Qifan Wang, Yiming Cui, Fuli Feng, Xiaojun Quan, Xiangyu Zhang, Dongfang Liu
#1592
Conversational Semantic Role Labeling with Predicate-Oriented Latent Graph
Hao Fei, Shengqiong Wu, Meishan Zhang, Yafeng Ren, Donghong Ji
#1601
Learning to Generate Image Source-Agnostic Universal Adversarial Perturbations
Pu Zhao, Parikshit Ram, Songtao Lu, Yuguang Yao, Djallel Bouneffouf, Xue Lin, Sijia Liu
#1608
Augmenting Knowledge Graphs for Better Link Prediction
Jiang Wang, Filip Ilievski, Pedro Szekely, Ke-Thia Yao
#1612
A Unified Strategy for Multilingual Grammatical Error Correction with Pre-trained Cross-Lingual Language Model
Xin Sun, Tao Ge, Shuming Ma, Jingjing Li, Furu Wei, Houfeng Wang
#1625
RoSA: A Robust Self-aligned Framework for Node-node Graph Contrastive Learning
Yun Zhu, Jianhao Guo, Fei Wu, Siliang Tang
#1662
CAT: Customized Adversarial Training for Improved Robustness
Minhao Cheng, Qi Lei, Pin-Yu Chen, Inderjit Dhillon, Cho-Jui Hsieh
#1674
Towards Adversarially Robust Deep Image Denoising
Hanshu Yan, Jingfeng Zhang, Jiashi Feng, Masashi Sugiyama, Vincent Y. F. Tan
#1685
IMO^3: Interactive Multi-Objective Off-Policy Optimization
Nan Wang, Hongning Wang, Maryam Karimzadehgan, Branislav Kveton, Craig Boutilier
#1711
Trading Hard Negatives and True Negatives: A Debiased Contrastive Collaborative Filtering Approach
Chenxiao Yang, Qitian Wu, Jipeng Jin, Xiaofeng Gao, Junwei Pan, Guihai Chen
#1719
Dynamic Domain Generalization
Zhishu Sun, Zhifeng Shen, Luojun Lin, Yuanlong Yu, Zhifeng Yang, Shicai Yang, Weijie Chen
#1736
Intrinsic Image Decomposition by Pursuing Reflectance Image
Tzu-Heng Lin, Pengxiao Wang, Yizhou Wang
#1737
Proportional Budget Allocations: A Systematization
Maaike Los, Zoé Christoff, Davide Grossi
#1738
AutoAlign: Pixel-Instance Feature Aggregation for Multi-Modal 3D Object Detection
Zehui Chen, Zhenyu Li, Shiquan Zhang, Liangji Fang, Qinhong Jiang, Feng Zhao, Bolei Zhou, Hang Zhao
#1740
Goal Consistency: An Effective Multi-Agent Cooperative Method for Multistage Tasks
Xinning Chen, Xuan Liu, Shigeng Zhang, Bo Ding, Kenli Li
#1748
Generating a Structured Summary of Numerous Academic Papers: Dataset and Method
Shuaiqi LIU, Jiannong Cao, Ruosong Yang, Zhiyuan Wen
#1764
Bridging the Gap between Reality and Ideality of Entity Matching: A Revisting and Benchmark Re-Constrcution
Tianshu Wang, Hongyu Lin, Cheng Fu, Xianpei Han, Le Sun, Feiyu Xiong, Hui Chen, Minlong Lu, Xiuwen Zhu
#1767
Lyra: A Benchmark for Turducken-Style Code Generation
Qingyuan Liang, Zeyu Sun, Qihao Zhu, Wenjie Zhang, Lian Yu, Yingfei Xiong, Lu Zhang
#1776
BiCo-Net: Regress Globally, Match Locally for Robust 6D Pose Estimation
Zelin Xu, Yichen Zhang, Ke Chen, Kui Jia
#1781
Multi-Level Firing with Spiking DS-ResNet: Enabling Better and Deeper Directly-Trained Spiking Neural Networks
Lang Feng, Qianhui Liu, Huajin Tang, De Ma, Gang Pan
#1787
Entity Alignment with Reliable Path Reasoning and Relation-aware Heterogeneous Graph Transformer
Weishan Cai, Wenjun Ma, Jieyu Zhan, Yuncheng Jiang
#1792
Lightweight Bimodal Network for Single-Image Super-Resolution via Symmetric CNN and Recursive Transformer
Guangwei Gao, Zhengxue Wang, Juncheng Li, Wenjie Li, Yi Yu, Tieyong Zeng
#1809
Hierarchical Diffusion Scattering Graph Neural Network
Ke Zhang, Xinyan Pu, Jiaxing Li, Jiasong Wu, Huazhong Shu, Youyong Kong
#1814
Document-level Relation Extraction via Subgraph Reasoning
Xingyu Peng, Chong Zhang, Ke Xu
#1819
Approximately EFX Allocations for Indivisible Chores
Shengwei Zhou, Xiaowei Wu
#1821
Multilevel Hierarchical Network with Multiscale Sampling for Video Question Answering
Min Peng, Chongyang Wang, Yuan Gao, Yu Shi, Xiang-Dong Zhou
#1823
Axiomatic Foundations of Explainability
Leila Amgoud, Jonathan Ben-Naim
#1837
Region-Aware Metric Learning for Open World Semantic Segmentation via Meta-Channel Aggregation
Hexin Dong, Zifan Chen, Mingze Yuan, Yutong Xie, Jie Zhao, Fei Yu, Bin Dong, Li Zhang
#1846
Unsupervised Multi-Modal Medical Image Registration via Discriminator-Free Image-to-Image Translation
Zekang Chen, Jia Wei, Rui Li
#1847
Penalized Proximal Policy Optimization for Safe Reinforcement Learning
Linrui Zhang, Li Shen, Long Yang, Shixiang Chen, Xueqian Wang, Bo Yuan, Dacheng Tao
#1849
HCFRec: Hash Collaborative Filtering via Normalized Flow with Structural Consensus for Efficient Recommendation
Fan Wang, Weiming Liu, Chaochao Chen, Mengying Zhu, Xiaolin Zheng
#1851
Considering Constraint Monotonicity and Foundedness in Answer Set Programming
Yi-Dong Shen, Thomas Eiter
#1856
Phragmén Rules for Degressive and Regressive Proportionality
Michał Jaworski, Piotr Skowron
#1858
ICGNet: Integration Context-based Reverse-Contour Guidance Network for Polyp Segmentation
Xiuquan Du, Xuebin Xu, Kunpeng Ma
#1860
Fairness without the sensitive attribute via Causal Variational Autoencoder
vincent Grari, Sylvain Lamprier, Marcin Detyniecki
#1866
CCLF: A Contrastive-Curiosity-Driven Learning Framework for Sample-Efficient Reinforcement Learning
Chenyu Sun, Hangwei Qian, Chunyan Miao
#1871
Grape: Grammar Preserving Rule Embedding
Qihao Zhu, Zeyu Sun, Wenjie Zhang, Yingfei Xiong, Lu Zhang
#1874
Bootstrapping Informative Graph Augmentation via A Meta Learning Approach
Hang Gao, Jiangmeng Li, Wenwen Qiang, Lingyu Si, Fuchun Sun, Changwen Zheng
#1887
Anti-Forgery: Towards a Stealthy and Robust DeepFake Disruption Attack via Adversarial Perceptual-aware Perturbations
Run Wang, Ziheng Huang, Zhikai Chen, Li Liu, Jing Chen, Lina Wang
#1895
Fast and Fine-grained Autoscaler for Streaming Jobs with Reinforcement Learning
Mingzhe Xing, Hangyu Mao, Zhen Xiao
#1902
Speaker-Guided Encoder-Decoder Framework for Emotion Recognition in Conversation
Yinan Bao, Qianwen Ma, Lingwei Wei, Wei Zhou, Songlin Hu
#1914
FQ-ViT: Post-Training Quantization for Fully Quantized Vision Transformer
Yang Lin, Tianyu Zhang, Peiqin Sun, Zheng Li, Shuchang Zhou
#1934
Hierarchical Bilevel Learning with Architecture and Loss Search for Hadamard-based Image Restoration
Guijing Zhu, Long Ma, Xin Fan, Risheng Liu
#1949
BandMaxSAT: A Local Search MaxSAT Solver with Multi-armed Bandit
Jiongzhi Zheng, Kun He, Jianrong Zhou, Yan Jin, Chu-Min Li, Felip Manya
#1960
On the Convergence of Fictitious Play: A Decomposition Approach
Yurong Chen, Xiaotie Deng, Chenchen Li, David Mguni, Jun Wang, Xiang Yan, Yaodong Yang
#1970
Hypertron: Explicit Social-Temporal Hypergraph Framework for Multi-Agent Forecasting
Yu Tian, Xingliang Huang, Ruigang Niu, Hongfeng Yu, Peijin Wang, Xian Sun
#1971
Frontiers and Exact Learning of ELI Queries under DL-Lite Ontologies
Maurice Funk, Jean Christoph Jung, Carsten Lutz
#1985
AllSATCC: Boosting AllSAT Solving with Efficient Component Analysis
Jiaxin Liang, Feifei Ma, Junping Zhou, Minghao Yin
#2005
TopoSeg: Topology-aware Segmentation for Point Clouds
Weiquan Liu, Hanyun Guo, Weini Zhang, Yu Zang, Cheng Wang, Jonathan Li
#2025
Competitive Analysis for Multi-Commodity Ski-Rental Problem
Binghan Wu, Wei Bao, Dong Yuan, Bing Zhou
#2045
Enhancing Unsupervised Domain Adaptation via Semantic Similarity Constraint for Medical Image Segmentation
Tao Hu, Shiliang Sun, Jing Zhao, Dongyu Shi
#2069
Comparison Knowledge Translation for Generalizable Image Classification
Zunlei Feng, Tian Qiu, Sai Wu, Xiaotuan Jin, Zengliang He, Mingli Song, Huiqiong Wang
#2076
PRNet: Point-Range Fusion Network for Real-Time LiDAR Semantic Segmentation
Xiaoyan Li, Gang Zhang, jiang tao, CAI XUFEN, Zhenhua Wang
#2087
Linear Temporal Logic Modulo Theories over Finite Traces
Luca Geatti, Alessandro Gianola, Nicola Gigante
#2099
Dynamic Graph Learning Based on Hierarchical Memory for Origin-Destination Demand Prediction
Ruixing Zhang, Liangzhe Han, Boyi Liu, Jiayuan Zeng, Leilei Sun
#2117
Multi-Armed Bandit Problem with Temporally-Partitioned Rewards: When Partial Feedback Counts
Giulia Romano, Andrea Agostini, Francesco Trovò, Nicola Gatti, Marcello Restelli
#2118
Disentangling the Computational Complexity of Network Untangling
Vincent Froese, Pascal Kunz, Philipp Zschoche
#2125
Diversity Features Enhanced Prototypical Network for Few-shot Intent Detection
Fengyi Yang, Xi Zhou, Yi Wang, Abibulla Atawulla, Ran Bi
#2126
Approximate Exploitability: Learning a Best Response
Finbarr Timbers, Nolan Bard, Edward Lockhart, Marc Lanctot, Martin Schmid, Neil Burch, Julian Schrittwieser, Thomas Hubert, Michael Bowling
#2145
VidyutVanika21: An Autonomous Intelligent Broker for Smart-grids
Sanjay Chandlekar, Bala Suraj Pedasingu, Easwar Subramanian, Sanjay P. Bhat, Praveen Paruchuri, Sujit Gujar
#2150
LTLf Synthesis as AND-OR Graph Search: Knowledge Compilation at Work
Giuseppe De Giacomo, Marco Favorito, Jianwen Li, Moshe Vardi, Shengping Xiao, Shufang Zhu
#2213
DPSampler: Exact Weighted Sampling Using Dynamic Programming
Jeffrey M. Dudek, Aditya A. Shrotri, Moshe Y. Vardi
#2216
Type-aware Embeddings for Multi-Hop Reasoning over Knowledge Graphs
Zhiwei Hu, Victor Gutierrez Basulto, Zhiliang Xiang, Xiaoli Li, Ru Li, Jeff Z. Pan
#2221
Pruning-as-Search: Efficient Neural Architecture Search via Channel Pruning and Structural Reparameterization
Yanyu Li, Pu Zhao, Geng Yuan, Xue Lin, Yanzhi Wang, Xin Chen
#2232
On the Computational Complexity of Model Reconciliations
Sarath Sreedharan, Pascal Bercher, Subbarao Kambhampati
#2238
Spatiality-guided Transformer for 3D Dense Captioning on Point Clouds
Heng Wang, Chaoyi Zhang, Jianhui Yu, Weidong Cai
#2245
Imperceptible Backdoor Attack: From Input Space to Feature Representation
Nan Zhong, Zhenxing Qian, Xinpeng Zhang
#2247
Data-Free Adversarial Knowledge Distillation for Graph Neural Networks
Yuanxin Zhuang, Lingjuan Lyu, Chuan Shi, Carl Yang, Lichao Sun
#2250
Deexaggeration
Li Kong, Chuanyi Li, Vincent Ng
#2271
None Class Ranking Loss for Document-Level Relation Extraction
Yang ZHOU, Wee Sun Lee
#2296
DPVI: A Dynamic-Weight Particle-Based Variational Inference Framework
Chao Zhang, Zhijian Li, Xin Du, Hui Qian
#2308
Communicative Subgraph Representation Learning for Multi-Relational Inductive Drug-Gene Interaction Prediction
Jiahua Rao, Shuangjia Zheng, Sijie Mai, Yuedong Yang
#2312
CTL-MTNet: A Novel CapsNet and Transfer Learning-Based Mixed Task Net for Single-Corpus and Cross-Corpus Speech Emotion Recognition
Xin-Cheng Wen, JiaXin Ye, Yan Luo, Yong Xu, Xuan-Ze Wang, Chang-Li Wu, Kun-Hong Liu
#2328
Empirical Bayesian Approaches for Robust Constraint-based Causal Discovery under Insufficient Data
Zijun Cui, Naiyu Yin, Yuru Wang, Qiang Ji
#2335
Self-Predictive Dynamics for Generalization of Vision-based Reinforcement Learning
Kyungsoo Kim, Jeongsoo Ha, Yusung Kim
#2336
Language Models as Knowledge Embeddings
Xintao Wang, Qianyu He, Jiaqing Liang, Yanghua Xiao
#2337
Rethinking Image Aesthetics Assessment: Models, Datasets and Benchmarks
Shuai He, Yongchang Zhang, Rui Xie, Dongxiang Jiang, Anlong Ming
#2351
Enhancing Sequential Recommendation with Graph Contrastive Learning
Yixin Zhang, Yong Liu, Yonghui Xu, Hao Xiong, Chenyi Lei, Wei He, Lizhen Cui, Chunyan Miao
#2353
Reconciling Cognitive Modeling with Knowledge Forgetting: A Continuous Time-aware Neural Network Approach
Haiping Ma, Jingyuan Wang, Hengshu Zhu, Xin Xia, Haifeng Zhang, Xingyi Zhang, Lei Zhang
#2361
RMGN: A Regional Mask Guided Network for Parser-free Virtual Try-on
Chao Lin, Zhao Li, Sheng Zhou, Shichang Hu, Jialun Zhang, Linhao Luo, Jiarun Zhang, Longtao Huang, Yuan He
#2367
Multi-Constraint Deep Reinforcement Learning for Smooth Action Control
Guangyuan Zou, Ying He, F Richard Yu, Longquan Chen, Weike Pan, Zhong Ming
#2371
Cost Ensemble with Gradient Selecting for GANs
Minghui Liu, Jiali Deng, Meiyi Yang, Xuan Cheng, Nianbo Liu, Ming Liu, Xiaomin Wang
#2373
FAITH: Few-Shot Graph Classification with Hierarchical Task Graphs
Song Wang, Yushun Dong, Xiao Huang, Chen Chen, Jundong Li
#2386
Automatic Noisy Label Correction for Fine-Grained Entity Typing
Weiran Pan, Wei Wei, Feida Zhu
#2388
Multi-Agent Reinforcement Learning for Traffic Signal Control through Universal Communication Method
Qize Jiang, Minhao Qin, Shengmin Shi, Weiwei Sun, Baihua Zheng
#2408
Multi-level Consistency Learning for Semi-supervised Domain Adaptation
Zizheng Yan, Yushuang Wu, Guanbin Li, Yipeng Qin, Xiaoguang Han, Shuguang Cui
#2423
FedCG: Leverage Conditional GAN for Protecting Privacy and Maintaining Competitive Performance in Federated Learning
Yuezhou Wu, Yan Kang, Jiahuan Luo, Yuanqin He, Lixin Fan, Rong Pan, Qiang Yang
#2429
Augmenting Anchors by the Detector Itself
Xiaopei Wan, Guoqiu Li, Yujiu Yang, Zhenhua Guo
#2460
Eliminating Backdoor Triggers for Deep Neural Networks Using Attention Relation Graph Distillation
Jun Xia, Ting Wang, Jiepin Ding, Xian Wei, Mingsong Chen
#2464
Learnability of Competitive Threshold Models
Yifan Wang, Guangmo Tong
#2469
RecipeRec: A Heterogeneous Graph Learning Model for Recipe Recommendation
Yijun Tian, Chuxu Zhang, Zhichun Guo, Chao Huang, Ronald Metoyer, Nitesh V. Chawla
#2479
Relational Abstractions for Generalized Reinforcement Learning on Symbolic Problems
Rushang Karia, Siddharth Srivastava
#2486
Tight Bounds for Hybrid Planning
Pascal Bercher, Songtuan Lin, Ron Alford
#2488
Long-term Spatio-Temporal Forecasting via Dynamic Multiple-Graph Attention
Wei Shao, Zhiling Jin, Shuo Wang, Yufan Kang, Xiao Xiao, Hamid Menouar, Zhaofeng Zhang, Junshan Zhang, Flora Salim
#2504
Masked Feature Generation Network for Few-Shot Learning
Yunlong Yu, Dingyi Zhang, Zhong Ji
#2512
Neural Contextual Anomaly Detection for Time Series
Chris Carmona, François-Xavier Aubet, Valentin Flunkert, Jan Gasthaus
#2523
A Few Seconds Can Change Everything: Fast Decision-based Attacks against DNNs
Ningping Mou, Baolin Zheng, Qian Wang, Yunjie Ge, Binqing Guo
#2559
Effective Graph Context Representation for Document-level Machine Translation
Kehai Chen, Muyun Yang, Masao Utiyama, Eiichiro Sumita, Rui Wang, Min Zhang
#2583
SatFormer: Saliency-Guided Abnormality-Aware Transformer for Retinal Disease Classification in Fundus Image
Yankai Jiang, Ke Xu, Xinyue Wang, Yuan Li, Hongguang Cui, Yubo Tao, Hai Lin
#2594
Robust Reinforcement Learning as a Stackelberg Game via Adaptively-Regularized Adversarial Training
Peide Huang, Mengdi Xu, Fei Fang, Ding Zhao
#2618
HifiHead: One-Shot High Fidelity Neural Head Synthesis with 3D Control
Feida Zhu, Junwei Zhu, Wenqing Chu, Ying Tai, Zhifeng Xie, Xiaoming Huang, Chengjie Wang
#2628
Logit Mixing Training for More Reliable and Accurate Prediction
Duhyeon Bang, Kyungjune Baek, Jiwoo Kim, Yunho Jeon, Jin-Hwa Kim, Jiwon Kim, Jongwuk Lee, Hyunjung Shim
#2653
Continual Federated Learning Based on Knowledge Distillation
Yuhang Ma, Zhongle Xie, Jue WANG, Ke Chen, Lidan Shou
#2654
Dite-HRNet: Dynamic Lightweight High-Resolution Network for Human Pose Estimation
Qun Li, Ziyi Zhang, Fu Xiao, Feng Zhang, Bir Bhanu
#2679
FastRE: Towards Fast Relation Extraction with Convolutional Encoder and Improved Cascade Binary Tagging Framework
Guozheng Li, Xu Chen, Peng Wang, Jiafeng Xie, Qiqing Luo
#2690
Few-Shot Adaptation of Pre-Trained Networks for Domain Shift
Wenyu Zhang, Li Shen, Wanyue Zhang, Chuan-Sheng Foo
#2691
ScaleFormer: Revisiting the Transformer-based Backbones from a Scale-wise Perspective for Medical Image Segmentation
Huimin Huang, Shiao Xie, Lanfen Lin, Yutaro Iwamoto, Xian-Hua Han, Yen-Wei Chen, Ruofeng Tong
#2703
Modeling Spatio-temporal Neighbourhood for Personalized Point-of-interest Recommendation
Xiaolin Wang, 国豪 孙, Xiu FANG, Shoujin Wang, Jian Yang
#2709
MERIT: Learning Multi-level Representations on Temporal Graphs
Binbin Hu, Zhengwei Wu, Jun Zhou, Ziqi Liu, Zhigang Huangfu, Zhiqiang Zhang, Chaochao Chen
#2715
BayCon: Model-agnostic Bayesian Counterfactual Generator
Piotr Romashov, Martin Gjoreski, Kacper Sokol, Maria Vanina Martinez, Marc Langheinrich
#2721
Control Globally, Understand Locally: A Global-to-Local Hierarchical Graph Network for Emotional Support Conversation
Wei Peng, Yue Hu, Luxi Xing, Yuqiang Xie, Yajing Sun, Yunpeng Li
#2738
Position-aware Joint Entity and Relation Extraction with Attention Mechanism
Chenglong Zhang, Shuyong Gao, Haofen Wang, Wenqiang Zhang
#2746
ARCANE: An Efficient Architecture for Exact Machine Unlearning
Haonan Yan, Xiaoguang Li, Ziyao Guo, Hui Li, Fenghua Li, Xiaodong Lin
#2752
Enhancing Entity Representations with Prompt Learning for Biomedical Entity Linking
Tiantian Zhu, Yang Qin, Qingcai Chen, Baotian Hu, Yang Xiang
#2753
Learning from Students: Online Contrastive Distillation Network for General Continual Learning
Jin Li, Zhong Ji, Gang Wang, Qiang Wang, Feng Gao
#2757
What Does My GNN Really Capture? On Exploring Internal GNN Representations
Luca Veyrin-Forrer, Ataollah Kamal, Stefan Duffner, Marc Plantevit, Céline Robardet
#2759
Mechanism Design with Predictions
Chenyang Xu, Pinyan Lu
#2771
AdMix: A Mixed Sample Data Augmentation Method for Neural Machine Translation
Chang Jin, shigui qiu, Nini Xiao, Hao Jia
#2779
Learning Cluster Causal Diagrams: An Information-Theoretic Approach
Xueyan Niu, Xiaoyun Li, Ping Li
#2786
Graph-based Dynamic Word Embeddings
Yuyin Lu, Xin Cheng, Ziran Liang, Yanghui Rao
#2795
Data Augmentation for Learning to Play in Text-Based Games
Jinhyeon Kim, Kee-Eung Kim
#2804
Federated Learning on Heterogeneous and Long-Tailed Data via Classifier Re-Training with Federated Features
Xinyi Shang, Yang Lu, Gang Huang, Hanzi Wang
#2831
Multi-robot Task Allocation in the Environment with Functional Tasks
Fuhan Yan, Kai Di
#2833
Possibilistic Logic Underlies Abstract Dialectical Frameworks
Jesse Heyninck, Gabriele Kern-Isberner, Matthias Thimm, Kenneth Skiba, Tjitze Rienstra
#2837
Signed Neuron with Memory: Towards Simple, Accurate and High-Efficient ANN-SNN Conversion
Yuchen Wang, Malu Zhang, Yi Chen, Hong Qu
#2851
Efficient Document-level Event Extraction via Pseudo-Trigger-aware Pruned Complete Graph
Tong Zhu, Xiaoye Qu, Wenliang Chen, Zhefeng Wang, Baoxing Huai, Nicholas Yuan, Min Zhang
#2852
On the Ordinal Invariance of Power Indices on Coalitional Games
Jean-Paul Doignon, Stefano Moretti, Meltem Ozturk
#2862
Don’t Touch What Matters: Task-Aware Lipschitz Data Augmentation for Visual Reinforcement Learning
Zhecheng Yuan, Guozheng Ma, Yao Mu, Bo Xia, Bo Yuan, Xueqian Wang, Ping Luo, Huazhe Xu
#2867
Contrastive Graph Transformer Network for Personality Detection
Yangfu Zhu, Linmei Hu, Xinkai Ge, Wanrong Peng, Bin Wu
#2876
Explaining Soft-Goal Conflicts through Constraint Relaxations
Rebecca Eifler, Jeremy Frank, Joerg Hoffmann
#2888
Annotated Sequent Calculi for Paraconsistent Reasoning and Their Relations to Logical Argumentation
Ofer Arieli, Kees van Berkel, Christian Straßer
#3916
CARD: Semi-supervised Semantic Segmentation via Class-agnostic Relation based Denoising
Xiaoyang Wang, Jimin Xiao, Bingfeng Zhang, Limin Yu
#3927
Estimation and Comparison of Linear Regions for ReLU Networks
Yuan Wang
#3933
A Multivariate Complexity Analysis of Qualitative Reasoning Problems
Leif Eriksson, Victor Lagerkvist
#3934
Mixed Strategies for Security Games with General Defending Requirements
Rufan Bai, Haoxing LIN, Xinyu Yang, Xiaowei Wu, Minming Li, Weijia JIA
#3943
Constrained Adaptive Projection with Pretrained Features for Anomaly Detection
Xingtai Gui, Di Wu, Yang Chang, Shicai Fan
#3944
When Transfer Learning Meets Cross-City Urban Flow Prediction: Spatio-Temporal Adaptation Matters
Ziquan Fang, Dongen Wu, Lu Pan, Lu Chen, Yunjun Gao
#3947
Strategy Proof Mechanisms for Facility Location with Capacity Limits
Toby Walsh
#3960
MultiQuant: Training Once for Multi-bit Quantization of Neural Networks
Ke Xu, Xingyi Zhang, Qiantai Feng, Dong Wang
#3986
Biased Majority Opinion Dynamics: Exploiting graph $k$-domination
Hicham Lesfari, Frédéric Giroire, Stéphane Perennes
#4003
Max-Sum with Quadtrees for Decentralized Coordination in Continuous Domains
Dimitrios Troullinos, Georgios Chalkiadakis, Vasilis Samoladas, Markos Papageorgiou
#4016
Beyond Homophily: Structure-aware Path Aggregation Graph Neural Network
Yifei Sun, Haoran Deng, Yang Yang, Chunping Wang, Jiarong Xu, Renhong Huang, Linfeng Cao, YANG WANG, Lei CHEN
#4043
A Weighting-Based Tabu Search Algorithm for The p-Next Center Problem
Qingyun Zhang, Zhouxing Su, Zhipeng Lü, Lingxiao Yang
#4056
FLS: A New Local Search Algorithm for K-means with Smaller Search Space
Junyu Huang, Qilong Feng, Ziyun Huang, Jinhui Xu, Jianxin Wang
#4060
Learning and Exploiting Progress States in Greedy Best-First Search
Patrick Ferber, Liat Cohen, Jendrik Seipp, Thomas Keller
#4066
Improving Few-Shot Text-to-SQL with Meta Self-Training via Column Specificity
Xinnan Guo, Yongrui Chen, Guilin Qi, Tianxing Wu, Hao Xu
#4123
Improving Transferability of Adversarial Examples with Virtual Step and Auxiliary Gradients
Ming Zhang, Xiaohui Kuang, Hu Li, Zhendong Wu, Yuanping Nie, Gang Zhao
#4126
The Complexity of Envy-Free Graph Cutting
Argyrios Deligkas, Eduard Eiben, Robert Ganian, Thekla Hamm, Sebastian Ordyniak
#4138
Variational Learning for Unsupervised Knowledge Grounded Dialogs
Mayank Mishra, Dhiraj Madan, Gaurav Pandey, Danish Contractor
#4174
PCVAE: Generating Prior Context for Dialogue Response Generation
Zefeng Cai, Zerui Cai
#4176
Raising the Bar in Graph-level Anomaly Detection
Chen Qiu, Marius Kloft, Stephan Mandt, Maja Rudolph
#4180
Towards Robust Dense Retrieval via Local Ranking Alignment
Xuanang Chen, Jian Luo, Ben He, Le Sun, Yingfei Sun
#4191
Fine-Tuning Graph Neural Networks via Graph Topology induced Optimal Transport
Jiying Zhang, Xi Xiao, Long-Kai Huang, Yu Rong, Yatao Bian
#4200
Automatically Gating Multi-Frequency Patterns through Rectified Continuous Bernoulli Units with Theoretical Principles
Zheng-Fan Wu, Yi-Nan Feng, Hui Xue
#4213
Attributed Graph Clustering with Dual Redundancy Reduction
Lei Gong, Sihang Zhou, Wenxuan Tu, Xinwang Liu
#4228
Memory Augmented State Space Model for Time Series Forecasting
Yinbo sun, Lin-Tao Ma, Yu Liu, Shijun Wang, James Zhang, YangFei Zheng, hu yun, Lei Lei, Yulin Kang, linbao ye
#4231
Evolutionary Approach to Security Games with Signaling
Adam Żychowski, Jacek Mańdziuk, Elizabeth Bondi, Aravind Venugopal, Milind Tambe, Balaraman Ravindran
#4238
MNet: Rethinking 2D/3D Networks for Anisotropic Medical Image Segmentation
Zhangfu Dong, Yuting He, Xiaoming Qi, Yang Chen, Huazhong Shu, Jean-Louis Coatrieux, Guanyu Yang, Shuo Li
#4249
CUP: Curriculum Learning based Prompt Tuning for Implicit Event Argument Extraction
Jiaju Lin, Qin Chen, Jie Zhou, Jian Jin, Liang He
#4282
FOGS: First-Order Gradient Supervision with Learning-based Graph for Traffic Flow Forecasting
Xuan Rao, Hao Wang, Shuo Shang, Liang Zhang, Jing Li, Peng Han
#4293
Towards Controlling the Transmission of Diseases: Continuous Exposure Discovery over Massive-Scale Moving Objects
Ke Li, Lisi Chen, Shuo Shang, Yang Liu, Haiyan Wang, Panos Kalnis, Bin Yao
#4294
Picking the Right Winner: Why Tie-Breaking in Crowdsourcing Contests Matters
Coral Haggiag, Sigal Oren, Ella Segev
#4302
I2CNet: An Intra- and Inter-Class Context Information Fusion Network for Blastocyst Segmentation
Hua Wang, Linwei Qiu, Jingfei Hu, Jicong Zhang
#4316
Targeted Multimodal Sentiment Classification based on Coarse-to-Fine Grained Image-Target Matching
Jianfei Yu, Jieming Wang, Rui Xia, Junjie Li
#4325
SGAT: Simplicial Graph Attention Network
See Hian Lee, Feng Ji, Wee Peng Tay
#4331
Learning Meta Word Embeddings by Unsupervised Weighted Concatenation of Source Embeddings
Danushka Bollegala
#4337
TaxoPrompt: A Prompt-based Generation Method with Taxonomic Context for Self-Supervised Taxonomy Expansion
Hongyuan Xu, Yunong Chen, Zichen Liu, Yanlong Wen, Xiaojie Yuan
#4348
Charge Prediction by Constitutive Elements Matching of Crimes
Jie Zhao, Ziyu Guan, Cai Xu, Wei Zhao, Enze Chen
#4354
Domain Adversarial Learning for Color Constancy
Zhifeng Zhang, Xuejing Kang, Anlong Ming
#4360
Distilling Governing Laws and Source Input for Dynamical Systems from Videos
Lele Luan, Yang Liu, Hao Sun
#4362
Locally Normalized Soft Contrastive Clustering for Compact Clusters
Xin Ma, Won Hwa Kim
#4374
Transfer Learning based Adaptive Automated Negotiating Agent Framework
Ayan Sengupta, Shinji Nakadai, Yasser Mohammad
#4387
Accelerated Multiplicative Weights Update Avoids Saddle Points almost always
Yi Feng, Ioannis Panageas, Xiao Wang
#4390
Modelling the Dynamics of Regret Minimization in Large Agent Populations: a Master Equation Approach
Zhen Wang, Chunjiang Mu, Shuyue Hu, Chen Chu, Xuelong Li
#4400
Incentives in Social Decision Schemes with Pairwise Comparison Preferences
Felix Brandt, Patrick Lederer, Warut Suksompong
#4407
A Probabilistic Code Balance Constraint with Compactness and Informativeness Enhancement for Deep Supervised Hashing
Qi Zhang, Liang Hu, Longbing Cao, Chongyang Shi, Shoujin Wang, Dora D. Liu
#4417
PPT: Backdoor Attacks on Pre-trained Models via Poisoned Prompt Tuning
Wei Du, Yichun Zhao, Boqun Li, Gongshen Liu, Shilin Wang
#4423
Escaping Feature Twist: A Variational Graph Auto-Encoder for Node Clustering
Nairouz Mrabah, Mohamed Bouguessa, Riadh Ksantini
#4456
A Closed-Loop Perception, Decision-Making and Reasoning Mechanism for Human-Like Navigation
Wenqi Zhang, Kai Zhao, Peng Li, Xiao Zhu, Yongliang Shen, Yanna Ma, Yingfeng Chen, Weiming Lu
#4467
On Attacking Out-Domain Uncertainty Estimation in Deep Neural Networks
Huimin Zeng, Zhenrui Yue, Yang Zhang, Ziyi Kou, Lanyu Shang, Dong Wang
#4469
Conditional Independence for Iterated Belief Revision
Gabriele Kern-Isberner, Christoph Beierle, Jesse Heyninck
#4471
Taylor-Lagrange Neural Ordinary Differential Equations: Toward Fast Training and Evaluation of Neural ODEs
Franck Djeumou, Cyrus Neary, Eric Goubault, Sylvie Putot, Ufuk Topcu
#4484
Recipe2Vec: Multi-modal Recipe Representation Learning with Graph Neural Networks
Yijun Tian, Chuxu Zhang, Zhichun Guo, Yihong Ma, Ronald Metoyer, Nitesh V. Chawla
#4500
Curriculum-Based Self-Training Makes Better Few-Shot Learners for Data-to-Text Generation
Pei Ke, Haozhe Ji, Zhenyu Yang, Yi Huang, Junlan Feng, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang
#4506
Robust Solutions for Multi-Defender Stackelberg Security Games
Dolev Mutzari, Yonatan Aumann, Sarit Kraus
#4525
The Dichotomous Affiliate Stable Matching Problem: Approval-Based Matching with Applicant-Employer Relations
Marina Knittel, Samuel Dooley, John Dickerson
#4529
Value Refinement Network (VRN)
Jan Wöhlke, Felix Schmitt, Herke van Hoof
#4551
Adversarial Explanations for Knowledge Graph Embeddings
Patrick Betz, Christian Meilicke, Heiner Stuckenschmidt
#4553
When Votes Change and Committees Should (Not)
Robert Bredereck, Till Fluschnik, Andrzej Kaczmarczyk
#4559
Online Approval Committee Elections
Virginie Do, Matthieu Hervouin, Jérôme Lang, Piotr Skowron
#4574
Understanding Distance Measures Among Elections
Niclas Boehmer, Piotr Faliszewski, Rolf Niedermeier, Stanisław Szufa, Tomasz Wąs
#4575
3E-Solver: An Effortless, Easy-to-Update, and End-to-End Solver with Semi-Supervised Learning for Breaking Text-Based Captchas
Xianwen Deng, Ruijie Zhao, Yanhao Wang, Libo Chen, Yijun Wang, Zhi Xue
#4582
Adapt to Adaptation: Learning Personalization for Cross-Silo Federated Learning
Jun Luo, Shandong Wu
#4589
PG3: Policy-Guided Planning for Generalized Policy Generation
Ryan Yang, Tom Silver, Aidan Curtis, Tomas Lozano-Perez, Leslie Kaelbling
#4594
Distortion in Voting with Top-t Preferences
Allan Borodin, Daniel Halpern, Mohamad Latifian, Nisarg Shah
#4598
Efficient Resource Allocation with Secretive Agents
Soroush Ebadian, Rupert Freeman, Nisarg Shah
#4621
Dynamic Sparse Training for Deep Reinforcement Learning
Ghada Sokar, Elena Mocanu, Decebal Constantin Mocanu, Mykola Pechenizkiy, Peter Stone
#4627
Online Planning in POMDPs with Self-Improving Simulators
Jinke He, Miguel Suau, Hendrik Baier, Michael Kaisers, Frans Oliehoek
#4631
Learning Mixtures of Random Utility Models with Features from Incomplete Preferences
Zhibing Zhao, Ao LIU, Lirong Xia
#4633
Environment Design for Biased Decision Makers
Guanghui Yu, Chien-Ju Ho
#4663
Verification and Monitoring for First-Order LTL with Persistence-Preserving Quantification over Finite and Infinite Traces
Diego Calvanese, Giuseppe De Giacomo, Marco Montali, Fabio Patrizi
#4671
Adversarial Bi-Regressor Network for Domain Adaptive Regression
Haifeng Xia, Pu Wang, Toshiaki Koike-Akino, Ye Wang, Philip Orlik, Zhengming Ding
#4694
Residual Contrastive Learning for Image Reconstruction: Learning Transferable Representations from Noisy Images
Nanqing Dong, Matteo Maggioni, Yongxin Yang, Eduardo Pérez-Pellitero, Ales Leonardis, Steven McDonagh
#4722
Transformer-based Objective-reinforced Generative Adversarial Network to Generate Desired Molecules
Chen Li, Chikashige Yamanaka, Kazuma Kaitoh, Yoshihiro Yamanishi
#4724
Heterogeneous Interactive Snapshot Network for Review-Enhanced Stock Profiling and Recommendation
Heyuan Wang, Tengjiao Wang, Shun Li, Shijie Guan, Jiayi Zheng, Wei Chen
#4730
Runtime Analysis of Single- and Multi-Objective Evolutionary Algorithms for Chance Constrained Optimization Problems with Normally Distributed Random Variables
Frank Neumann, Carsten Witt
#4733
Adaptive Long-Short Pattern Transformer for Stock Investment Selection
Heyuan Wang, Tengjiao Wang, Shun Li, Jiayi Zheng, Shijie Guan, Wei Chen
#4736
Anytime Capacity Expansion in Medical Residency Match by Monte Carlo Tree Search
Kenshi Abe, Junpei Komiyama, Atsushi Iwasaki
#4739
RoboGNN: Robustifying Node Classification under Link Perturbation
Sheng Guan, Hanchao Ma, Yinghui Wu
#4761
Exploring the Vulnerability of Deep Reinforcement Learning-based Emergency Control for Low Carbon Power Systems
Xu Wan, Zeng lanting, Mingyang Sun
#4777
Federated Multi-Task Attention for Cross-Individual Human Activity Recognition
Qiang Shen, Haotian Feng, Rui Song, Stefano Teso, Fausto Giunchiglia, Hao Xu
#4789
Towards Discourse-Aware Document-Level Neural Machine Translation
Xin Tan, Longyin Zhang, Fang Kong, Guodong Zhou
#4814
Inheriting the Wisdom of Predecessors: A Multiplex Cascade Framework for Unified Aspect-based Sentiment Analysis
Hao Fei, Fei Li, Chenliang Li, Shengqiong Wu, Jingye Li, Donghong Ji
#4817
MetaER-TTE: An Adaptive Meta-learning Model for En Route Travel Time Estimation
Yu Fan, Jiajie Xu, Rui Zhou, Jianxin Li, Kai Zheng, Lu Chen, Chengfei Liu
#4844
Explicit Alignment Learning for Neural Machine Translation
Zuchao Li, hai zhao, Fengshun Xiao, Masao Utiyama, Eiichiro Sumita
#4886
PlaceNet: Neural Spatial Representation Learning with Multimodal Attention
Chung-Yeon Lee, Youngjae Yoo, Byoung-Tak Zhang
#4907
Encoding Probabilistic Graphical Models into Stochastic Boolean Satisfiability
Cheng-Han Hsieh, Jie-Hong Jiang
#4915
Filtration-Enhanced Graph Transformation
Zijian Chen, Ronghua Li, Hongchao Qin, Huanzhong Duan, Yanxiong Lu, Qiangqiang Dai, Guoren Wang
#4933
Optimal Anonymous Independent Reward Scheme Design
Mengjing Chen, Pingzhong Tang, Zihe Wang, Shenke Xiao, Xiwang Yang
#4969
DeepExtrema: A Deep Learning Approach for Forecasting Block Maxima in Time Series Data
Asadullah Hill Galib, Andrew McDonald, Tyler Wilson, Lifeng Luo, Pang-Ning Tan
#4978
Self-Guided Hard Negative Generation for Unsupervised Person Re-Identification
Dongdong Li, Zhigang Wang, Jian Wang, Xinyu Zhang, Errui Ding, Jingdong Wang, Zhaoxiang Zhang
#5003
Hyperbolic Knowledge Transfer with Class Hierarchy for Few-Shot Learning
Baoquan Zhang, Hao Jiang, Shanshan Feng, Xutao Li, Yunming Ye, Rui Ye
#5057
Can Abnormality be Detected by Graph Neural Networks?
Ziwei Chai, Siqi You, Yang Yang, Shiliang Pu, Jiarong Xu, Haoyang Cai, Weihao Jiang
#5065
Budgeted Sequence Submodular Maximization
Xuefeng Chen, Liang Feng, Xin Cao, Yifeng Zeng, Yaqing Hou
#5080
A Reinforcement Learning-Informed Pattern Mining Framework for Multivariate Time Series Classification
Ge Gao, Qitong Gao, Xi Yang, Miroslav Pajic, Min Chi
#5089
Webly-Supervised Fine-Grained Recognition with Partial Label Learning
Yu-Yan Xu, Yang Shen, Xiu-Shen Wei, Jian Yang
#5104
A Strengthened Branch and Bound Algorithm for the Maximum Common (Connected) Subgraph Problem
Jianrong Zhou, Kun He, Jiongzhi Zheng, Chu-Min Li, Yanli Liu
#5112
Towards Applicable Reinforcement Learning: Improving the Generalization and Sample Efficiency with Policy Ensemble
Zhengyu Yang, Kan Ren, Xufang Luo, Minghuan Liu, Weiqing Liu, Jiang Bian, Weinan Zhang, Dongsheng Li
#5116
Semi-Supervised Imitation Learning of Team Policies from Suboptimal Demonstrations
Sangwon Seo, Vaibhav Unhelkar
#5119
Monolith to Microservices: Representing Application Software through Heterogeneous Graph Neural Network
Alex Mathai, Sambaran Bandyopadhyay, Utkarsh Desai, Srikanth Tamilselvam
#5121
Towards Safe Reinforcement Learning via Constraining Conditional Value-at-Risk
ChengYang Ying, Xinning Zhou, Hang Su, Dong Yan, Ning Chen, Jun Zhu
#5153
Source-Adaptive Discriminative Kernels based Network for Remote Sensing Pansharpening
Siran Peng, Liang-Jian Deng, Jin-Fan Hu, Yuwei Zhuo
#5158
LTL on Weighted Finite Traces: Formal Foundations and Algorithms
Carmine Dodaro, Valeria Fionda, Gianluigi Greco
#5183
Online ECG emotion recognition for unknown subjects via hypergraph-based transfer learning
Yalan Ye, Tongjie Pan, Qianhe Meng, Jingjing Li, Li Lu
#5216
Libra-CAM: An Activation-Based Attribution Based on the Linear Approximation of Deep Neural Nets and Threshold Calibration
Sangkyun Lee, Sungmin Han
#5222
Game Redesign in No-regret Game Playing
Yuzhe Ma, Young Wu, Xiaojin Zhu
#5233
Online Hybrid Lightweight Representations Learning: Its Application to Visual Tracking
Ilchae Jung, Minji Kim, Eunhyeok Park, Bohyung Han
#5242
Model Stealing Defense against Exploiting Information Leak Through the Interpretation of Deep Neural Nets
Jeonghyun Lee, Sungmin Han, Sangkyun Lee
#5243
Uncertainty-Guided Pixel Contrastive Learning for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Tao Wang, Jianglin Lu, Zhihui Lai, Jiajun Wen, Heng Kong
#5277
Pseudo-spherical Knowledge Distillation
Kyungmin Lee, Hyeongkeun Lee
#5292
Adaptive Information Belief Space Planning
Moran Barenboim, Vadim Indelman
#5299
Table2Graph: Transforming Tabular Data to Unified Weighted Graph
Kaixiong Zhou, Zirui Liu, Rui Chen, Li Li, Soo-Hyun Choi, Xia Hu
#5302
Regularized Graph Structure Learning with Semantic Knowledge for Multi-variates Time-Series Forecasting
Hongyuan Yu, ting li, Weichen Yu, Jianguo Li, Yan Huang, Liang Wang, Alex Liu
#5304
Multi-policy Grounding and Ensemble Policy Learning for Transfer Learning with Dynamics Mismatch
Hyun-Rok Lee, Ram Ananth Sreenivasan, Yeonjeong Jeong, Jongseong Jang, Dongsub Shim, Chi-Guhn Lee
#5309
Iterative Geometry-Aware Cross Guidance Network for Stereo Image Inpainting
Ang Li, Shanshan Zhao, Zhang Qingjie, Qiuhong Ke
#5320
Fine-grained Complexity of Partial Minimum Satisfiability
Ivan Bliznets, Danil Sagunov, Kirill Simonov
#5330
Computing Concept Referring Expressions for Queries on Horn ALC Ontologies
Moritz Illich, Birte Glimm
#5337
Causes of Effects: Learning individual responses from population data
Scott Mueller, Ang Li, Judea Pearl
#5344
Het2Hom: Representation of Heterogeneous Attributes into Homogeneous Concept Spaces for Categorical-and-Numerical-Attribute Data Clustering
Yiqun Zhang, Yiu-ming Cheung, An Zeng
#5362
MetaFinger: Fingerprinting the Deep Neural Networks with Meta-training
Kang Yang, Run Wang, Lina Wang
#5378
Multi-view Unsupervised Graph Representation Learning
Jiangzhang Gan, Rongyao Hu, Mengmeng Zhan, Yujie Mo, Yingying Wan, Xiaofeng Zhu
#5390
Information Augmentation for Few-shot Node Classification
Zongqian Wu, Peng Zhou, Guoqiu Wen, Yingying Wan, Junbo Ma, Debo Cheng, Xiaofeng Zhu
#5395
TGNN: A Joint Semi-supervised Framework for Graph-level Classification
Wei Ju, Xiao Luo, Meng Qu, Yifan Wang, Chong Chen, Minghua Deng, Xian-Sheng Hua, Ming Zhang
#5411
Can We Find Neurons that Cause Unrealistic Images in Deep Generative Networks?
Hwanil Choi, Wonjoon Chang, Jaesik Choi
#5412
Adaptive Convolutional Dictionary Network for CT Metal Artifact Reduction
Hong Wang, Yuexiang Li, Deyu Meng, Yefeng Zheng
#5420
Self-paced Supervision for Multi-source Domain Adaptation
Zengmao Wang, Chaoyang Zhou, Bo Du, Fengxiang He
#5423
Non-Cheating Teaching Revisited: A New Probabilistic Machine Teaching Model
Cèsar Ferri, José Hernández-Orallo, Jan Telle
#5429
Propose-and-Refine: A Two-Stage Set Prediction Network for Nested Named Entity Recognition
Shuhui Wu, Yongliang Shen, Zeqi Tan, Weiming Lu
#5437
Cumulative Stay-time Representation for Electronic Health Records in Medical Event Time Prediction
Takayuki Katsuki, Kohei Miyaguchi, Akira Koseki, Toshiya Iwamori, Ryosuke Yanagiya, Atsushi Suzuki
#5445
Leveraging the Wikipedia Graph for Evaluating Word Embeddings
Joachim Giesen, Paul Kahlmeyer, Frank Nussbaum, Sina Zarrieß
#5484
Rethinking the Promotion Brought by Contrastive Learning to Semi-Supervised Node Classification
Deli Chen, Yankai Lin, Lei Li, Xuancheng Ren, Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun
#5488
CauAIN: Causal Aware Interaction Network for Emotion Recognition in Conversations
Weixiang Zhao, Yanyan Zhao, Xin Lu
#5492
Efficient Neural Neighborhood Search for Pickup and Delivery Problems
Yining Ma, Jingwen Li, Zhiguang Cao, Wen Song, Hongliang Guo, Yuejiao Gong, Yeow Meng Chee
#5497
TiRGN: Time-Guided Recurrent Graph Network with Local-Global Historical Patterns for Temporal Knowledge Graph Reasoning
Yujia Li, Shiliang Sun, Jing Zhao
#5517
Efficient Budgeted Graph Search
Jasmeet Kaur, Nathan Sturtevant
#5528
Rethinking the setting of semi-supervised learning on graphs
Ziang Li, Ming Ding, Weikai Li, Zihan Wang, Ziyu Zeng, Yukuo Cen, Jie Tang
#5570
Certified Robustness via Randomized Smoothing over Multiplicative Parameters of Input Transformations
Nikita Muravev, Aleksandr Petiushko
#5607
Parameterized Complexity of Hotelling-Downs with Party Nominees
Argyrios Deligkas, Eduard Eiben, Tiger-Lily Goldsmith
#5608
Approximate Strategyproof Mechanisms for the Additively Separable Group Activity Selection Problem
Michele Flammini, Giovanna Varricchio
#5615
Bounded Memory Adversarial Bandits with Composite Anonymous Delayed Feedback
Zongqi Wan, Xiaoming Sun, Jialin Zhang
#5622
A Computationally Grounded Logic of ‘Seeing-to-it-that’
Andreas Herzig, Emiliano Lorini, Elise Perrotin
#5633
A Polynomial-time Decentralised Algorithm for Coordinated Management of Multiple Intersections
Tatsuya Iwase, Sebastian Stein, Enrico Gerding, Archie Chapman
#5638
Teaching LTLf Satisfiability Checking to Neural Networks
Weilin Luo, Hai Wan, Jianfeng Du, Xiaoda Li, Yuze Fu, Rongzhen Ye, Delong Zhang
#5648
Private Stochastic Convex Optimization and Sparse Learning with Heavy-tailed Data Revisited
Youming Tao, Yulian Wu, Xiuzhen Cheng, Di Wang
#5669
Large Neighbourhood Search for Anytime MaxSAT Solving
Randy Hickey, Fahiem Bacchus
#5671
Updating probability intervals with uncertain inputs
Karim Tabia
#5685
On Preferences and Priority Rules in Abstract Argumentation
Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Irina Trubitsyna
#5713
Multi-Tier Platform for Cognizing Massive Electroencephalogram
Zheng Chen, Lingwei Zhu, Ziwei Yang, Renyuan Zhang
#5714
Test-time Fourier Style Calibration for Domain Generalization
Xingchen Zhao, Chang Liu, Anthony Sicilia, Seong Jae Hwang, YUN FU
#5735
Robust Subset Selection by Greedy and Evolutionary Pareto Optimization
Chao Bian, Yawen Zhou, Chao Qian
#5736
Meta-Learning Based Knowledge Extrapolation for Knowledge Graphs in the Federated Setting
Mingyang Chen, Wen Zhang, Zhen Yao, Xiangnan Chen, Mengxiao Ding, Fei Huang, Huajun Chen
#5738
Preserving Consistency in Multi-Issue Liquid Democracy
Rachael Colley, Umberto Grandi
#5756
Tolerance is Necessary for Stability: Single-Peaked Swap Schelling Games
Davide Bilò, Vittorio Bilò, Pascal Lenzner, Louise Molitor
#5764
Representation Learning for Compressed Video Action Recognition via Attentive Cross-modal Interaction with Motion Enhancement
Bing Li, Jiaxin Chen, Dongming Zhang, Xiuguo bao, Di Huang
#5772
GraphDIVE: Graph Classification by Mixture of Diverse Experts
Fenyu Hu, Liping Wang, Qiang Liu, Shu Wu, Liang Wang, Tieniu Tan
#5776
PAnDR: Fast Adaptation to New Environments from Offline Experiences via Decoupling Policy and Environment Representations
Tong Sang, Hongyao Tang, Yi Ma, Jianye Hao, Yan Zheng, Zhaopeng Meng, Boyan Li, Zhen Wang
#5797
ChimeraMix: Image Classification on Small Datasets via Masked Feature Mixing
Christoph Reinders, Frederik Schubert, Bodo Rosenhahn
#5810
A Native Qualitative Numeric Planning Solver Based on AND/OR Graph Search
Hemeng Zeng, Yikun Liang, Yongmei Liu
#5852
Lexicographic entailment, syntax splitting and the drowning problem
Jesse Heyninck, Gabriele Kern-Isberner, Thomas Meyer
#5872
What is Right for Me is Not Yet Right for You: A Dataset for Grounding Relative Directions via Multi-Task Learning
Jae Hee Lee, Matthias Kerzel, Kyra Ahrens, Cornelius Weber, Stefan Wermter
#5883
FedDUAP: Federated Learning with Dynamic Update and Adaptive Pruning Using Shared Data on the Server
Hong Zhang, Ji Liu, Juncheng Jia, Yang Zhou, Huaiyu Dai, Dejing Dou
#5888
Next Point-of-Interest Recommendation with Inferring Multi-step Future Preferences
Lu Zhang, Zhu Sun, Ziqing Wu, Jie Zhang, Yew Soon Ong, Xinghua Qu
#5889
DyGRAIN: An Incremental Learning Framework for Dynamic Graphs
Seoyoon Kim, Seongjun Yun, Jaewoo Kang
#5890
Domain Generalization through the Lens of Angular Invariance
Yujie Jin, Xu Chu, Yasha Wang, Wenwu Zhu
#5892
MA-ViT: Modality-Agnostic Vision Transformers for Face Anti-Spoofing
Ajian Liu, Yanyan Liang
#5908
D-DPCC: Deep Dynamic Point Cloud Compression via 3D Motion Prediction
Tingyu Fan, Linyao Gao, Yiling Xu, Zhu Li, Dong Wang
#5912
Fair Equilibria in Sponsored Search Auctions: the Advertisers’ Perspective
Georgios Birmpas, Andrea Celli, Riccardo Colini Baldeschi, Stefano Leonardi
#5938
Robust Fine-tuning via Perturbation and Interpolation from In-batch Instances
Shoujie Tong, Qingxiu Dong, Damai Dai, Yifan Song, Tianyu Liu, Baobao Chang, Zhifang Sui
#5943
An Online Learning Approach towards Far-sighted Emergency Relief Planning under Intentional Attacks in Conflict Areas
Haoyu Yang, Kaiming Xiao, Hongbin Huang, Lihua Liu, Weiming Zhang
#5954
Poisoning Deep Learning Based Recommender Model in Federated Learning Scenarios
Dazhong Rong, Qinming He, Jianhai Chen
#5959
Learning Continuous Graph Structure with Bilevel Programming for Graph Neural Networks
Minyang Hu, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan
#5961
Automatic Recognition of Emotional Subgroups in Images
Emmeke Veltmeijer, Charlotte Gerritsen, Koen Hindriks
#5962
Feature Dense Relevance Network for Single Image Dehazing
Yun Liang, Enze Huang, Zifeng Zhang, Zhuo Su, Dong Wang
#5964
Automated Synthesis of Mechanisms
Munyque Mittelmann, Bastien Maubert, Aniello Murano, Laurent Perrussel
#5967
Improved Pure Exploration in Linear Bandits with No-Regret Learning
Mohammadi Zaki, Avi Mohan, Aditya Gopalan
#5991
Learning by Interpreting
Xuting Tang, Abdul Rafae Khan, Shusen Wang, Jia Xu
#6032
Representation Matters: Characterisation and Impossibility Results for Interval Aggregation
Ulle Endriss, Arianna Novaro, Zoi Terzopoulou
#6040
Learning to Assemble Geometric Shapes
Jinhwi Lee, Jungtaek Kim, Hyunsoo Chung, Jaesik Park, Minsu Cho
#6057
Neuro-Symbolic Verification of Deep Neural Networks
Xuan Xie, Kristian Kersting, Daniel Neider
#6060
End-to-End Open-Set Semi-Supervised Node Classification with Out-of-Distribution Detection
Tiancheng Huang, Donglin Wang, Yuan Fang, Zhengyu Chen
#6081
MEIM: Multi-partition Embedding Interaction Beyond Block Term Format for Efficient and Expressive Link Prediction
Hung-Nghiep Tran, Atsuhiro Takasu
#6086
Hypergraph Structure Learning for Hypergraph Neural Networks
Derun Cai, Moxian Song, Chenxi Sun, Baofeng Zhang, Shenda Hong, Hongyan Li
#6095
Proximity Enhanced Graph Neural Networks with Channel Contrast
Wei Zhuo, Guang Tan
#6143
Reinforcement learning for cross-domain hyper-heuristics
Florian Mischek, Nysret Musliu
#6158
Efficient and Accurate Conversion of Spiking Neural Network with Burst Spikes
Yang Li, Yi Zeng
#6180
A Unified Framework for Adversarial Attack and Defense in Constrained Feature Space
Thibault Simonetto, Salijona Dyrmishi, Salah GHAMIZI, Maxime Cordy, Yves Le Traon
#6182
Temporality Spatialization: A Scalable and Faithful Time-Travelling Visualization for Deep Classifier Training
Xianglin Yang, Yun Lin, Ruofan Liu, Jin Song Dong
#6199
Using Constraint Programming and Graph Representation Learning for Generating Interpretable Cloud Security Policies
Mikhail Kazdagli, Mohit Tiwari, Akshat Kumar
#6218
Self-supervised Graph Neural Networks for Multi-behavior Recommendation
Shuyun Gu, Xiao Wang, Chuan Shi, Ding Xiao
#6219
Unsupervised Voice-Face Representation Learning by Cross-Modal Prototype Contrast
Boqing Zhu, Kele Xu, Changjian Wang, Zheng Qin, Tao Sun, Huaimin Wang, Yuxing Peng
#6221
Explaining the Behaviour of Hybrid Systems with PDDL+ Planning
Diego Aineto, Eva Onaindia, Miquel Ramirez, Enrico Scala, Ivan Serina
#6234
An Epistemic Logic of Likelihood and Belief
James Delgrande, Gerhard Lakemeyer, Maurice Pagnucco, Joshua Sack
#6240
Community Question Answering Entity Linking via Leveraging Auxiliary Data
Yuhan Li, Wei Shen, Jianbo Gao, Yadong Wang
#6250
Function-words Adaptively Enhanced Attention Networks for Few-Shot Inverse Relation Classification
Chunliu Dou, Shaojuan Wu, Xiaowang Zhang, Zhiyong Feng, Kewen Wang
#6262
Fair, Individually Rational and Cheap Adjustment
Gleb Polevoy, Marcin Dziubiński
#6265
Fallacious Argument Classification in Political Debates
Pierpaolo Goffredo, Shohreh Haddadan, Vorakit Vorakitphan, Elena Cabrio, Serena Villata
#6266
The Power of Media Agencies in Ad Auctions: Improving Utility through Coordinated Bidding
Giulia Romano, Matteo Castiglioni, Alberto Marchesi, Nicola Gatti
#6275
Search-Based Testing of Reinforcement Learning
Martin Tappler, Filip Cano Cordoba, Bernhard Aichernig, Bettina Könighofer
#6279
Enhancing the Transferability of Adversarial Examples with Random Patch
Yaoyuan Zhang, Yu-an Tan, Tian Chen, Xinrui Liu, Quanxin Zhang, Yuanzhang Li
#6282
MFAN: Multi-modal Feature-enhanced Attention Networks for Rumor Detection
Jiaqi Zheng, Xi Zhang, Sanchuan Guo, Quan Wang, Wenyu Zang, Yongdong Zhang
#6310
Revision by Comparison for Ranking Functions
Meliha Sezgin, Gabriele Kern-Isberner
#6317
Multi-Task Personalized Learning with Sparse Network Lasso
Jiankun Wang, Lu Sun
#6318
Planning with Qualitative Action-Trajectory Constraints in PDDL
Luigi Bonassi, Alfonso Gerevini, Enrico Scala
#6330
General Optimization Framework for Recurrent Reachability Objectives
David Klaska, Antonin Kucera, Vit Musil, Vojtech Rehak
#6345
Network Creation with Homophilic Agents
Martin Bullinger, Pascal Lenzner, Anna Melnichenko
#7377
Landmark Heuristics for Lifted Classical Planning
Julia Wichlacz, Daniel Höller, Joerg Hoffmann
#7391
Real-Time Heuristic Search with LTLf Goals
Jaime Middleton, Rodrigo Toro Icarte, Jorge Baier
#7415
Explanations for Negative Query Answers under Inconsistency-Tolerant Semantics
Thomas Lukasiewicz, Enrico Malizia, Cristian Molinaro
#7429
Rainy WCity: A Real Rainfall Dataset with Diverse Conditions for Semantic Driving Scene Understanding
Xian Zhong, Shidong Tu, Xianzheng Ma, Kui Jiang, Wenxin Huang, Zheng Wang
#7449
Generalisation of alpha-beta search for AND-OR graphs with partially ordered values
Junkang Li, Bruno Zanuttini, Tristan Cazenave, Véronique Ventos
#7463
Scheduling with Untrusted Predictions
Evripidis Bampis, Konstantinos Dogeas, Alexander Kononov, Giorgio Lucarelli, Fanny Pascual
#7473
Public Signaling in Bayesian Ad Auctions
Francesco Bacchiocchi, Matteo Castiglioni, Alberto Marchesi, Giulia Romano, Nicola Gatti
#7475
An EF2X Allocation Protocol for Restricted Additive Valuations
Hannaneh Akrami, Rojin Rezvan, Masoud Seddighin
#7502
Placing Green Bridges Optimally, with Habitats Inducing Cycles
Maike Herkenrath, Till Fluschnik, Francesco Grothe, Leon Kellerhals
#7516
Light Agents Searching for Hot Information
Dariusz Kowalski, Dominik Pajak
#7518
Combining Constraint Solving and Bayesian Techniques for System Optimization
Franz Brauße, Zurab Khasidashvili, Konstantin Korovin
#7527
Socially Intelligent Genetic Agents for the Emergence of Explicit Norms
Rishabh Agrawal, Nirav Ajmeri, Munindar Singh
#7532
Not a Number: Identifying Instance Features for Capability-Oriented Evaluation
Ryan Burnell, John Burden, Danaja Rutar, Konstantinos Voudouris, Lucy Cheke, José Hernández-Orallo
#7534
Tessellation-Filtering ReLU Neural Networks
Bernhard A. Moser, Michal Lewandowski, Somayeh Kargaran, Werner Zellinger, Battista Biggio, Christoph Koutschan
#7536
Ridgeless Regression with Random Features
Jian Li, Yong Liu, Yingying Zhang
#7561
Self-supervised Semantic Segmentation Grounded in Visual Concepts
Wenbin He, William Surmeier, Arvind Kumar Shekar, Liang Gou, Liu Ren
#7567
Can Buyers Reveal for a Better Deal?
Daniel Halpern, Gregory Kehne, Jamie Tucker-Foltz
#7573
How to Sample Approval Elections?
Stanisław Szufa, Piotr Faliszewski, Łukasz Janeczko, Martin Lackner, Arkadii Slinko, Krzysztof Sornat, Nimrod Talmon
#7581
Decentralized Unsupervised Learning of Visual Representations
Yawen Wu, Zhepeng Wang, Dewen Zeng, Meng Li, Yiyu Shi, Jingtong Hu
#7610
Inverting 43-step MD4 via Cube-and-Conquer
Oleg Zaikin
#7620
Robustness Guarantees for Credal Bayesian Networks via Constraint Relaxation over Probabilistic Circuits
Hjalmar Wijk, Benjie Wang, Marta Kwiatkowska
#7628
Bridging Differential Privacy and Byzantine-Robustness via Model Aggregation
Heng Zhu, Qing Ling
#7633
Near-Tight Algorithms for the Chamberlin-Courant and Thiele Voting Rules
Krzysztof Sornat, Virginia Williams, Yinzhan Xu
#7638
Insight into Voting Problem Complexity Using Randomized Classes
Zack Fitzsimmons, Edith Hemaspaandra
#7650
Personalized Federated Learning with Contextualized Generalization
Xueyang Tang, Song Guo, Jingcai Guo
#7666
Real-Time BDI Agents: a model and its implementation
Andrea Traldi, Francesco Bruschetti, Marco Robol, Marco Roveri, Paolo Giorgini
#7669
Detecting out-of-context objects using graph contextual reasoning network
Manoj Acharya, Anirban Roy, Kaushik Koneripalli, Susmit Jha, Christopher Kanan, Ajay Divakaran
#7701
Offline Vehicle Routing Problem with Online Bookings: A Novel Problem Formulation with Applications to Paratransit
Amutheezan Sivagnanam, Salah Uddin Kadir, Ayan Mukhopadhyay, Philip Pugliese, Abhishek Dubey, Samitha Samaranayake, Aron Laszka
#7710
Heterogeneous Ensemble Knowledge Transfer for Training Large Models in Federated Learning
Yae Jee Cho, Andre Manoel, Gauri Joshi, Robert Sim, Dimitrios Dimitriadis
#7714
Plausibility Reasoning via Projected Answer Set Counting – A Hybrid Approach
Johannes Fichte, Markus Hecher, mohamed Nadeem
#7732
Vision Shared and Representation Isolated Network for Person Search
Yang Liu, Yingping Li, Chengyu Kong, Yuqiu Kong, Shenglan Liu, Feilong Wang
#7740
Post-processing of Differentially Private Data: A Fairness Perspective
Keyu Zhu, Ferdinando Fioretto, Pascal Van Hentenryck
#7774
Composing Neural Learning and Symbolic Reasoning with an Application to Visual Discrimination
Adithya Murali, Atharva Sehgal, Paul Krogmeier, Madhusudan Parthasarathy
#7782
Hidden 1-Counter Markov Models and How to Learn Them
Mehmet Kurucan, Mete Ozbaltan, Sven Schewe, Dominik Wojtczak
#7787
Learn to Reverse DNNs from AI-Programs Automatically
Simin Chen, Hamed Khanpour, Cong Liu, Wei Yang
#7811
Towards Robust Unsupervised Disentanglement of Sequential Data — A Case Study Using Music Audio
Yin-Jyun Luo, Sebastian Ewert, Simon Dixon
#7869
Explaining Preferences by Multiple Patterns in Voters’ Behavior
Sonja Kraiczy, Edith Elkind
#7910
Visual Emotion Representation Learning via Emotion-Aware Pre-training
Yue Zhang, Wanying Ding, Ran Xu, Xiaohua Hu
#7917
Doubly Sparse Asynchronous Learning for Stochastic Composite Optimization
Runxue Bao, Xidong Wu, Wenhan Xian, Heng Huang
#7944
Rethinking InfoNCE: How Many Negative Samples Do You Need?
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Yongfeng Huang
#7990
Harnessing Fourier Isovists and Geodesic Interaction for Long-Term Crowd Flow Prediction
Samuel Sohn, Seonghyeon Moon, Honglu Zhou, Mihee Lee, Sejong Yoon, Vladimir Pavlovic, Mubbasir Kapadia
#8086
Propositional Gossip Protocols under Fair Schedulers
Joseph Livesey, Dominik Wojtczak